Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 13

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa sina kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt och förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särskiljas och redovisas uppdelat i den utsträckning som det är möjligt.

Myndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen och för att effektivisera verksamheten.

Avvecklingsverksamhet

Myndigheten ska redovisa de uppdrag genom vilka regeringen beslutat att myndigheten ska hantera avvecklingsfrågor som återstår efter det att en myndighet har upphört.

Auktorisationsverksamheten

Myndigheten ska redovisa sitt arbete enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare samt vid behov samla berörda aktörer på tolkområdet för informations- och erfarenhetsutbyte. 

2

Organisationsstyrning

Avvecklingsverksamhet

Kammarkollegiet ska överta tillgångar och skulder för avvecklade myndigheter till bokfört värde enligt 5 kap. 3 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Övertagandet ska ske vid den tidpunkt då en myndighet har upphört, med utgångspunkt från upprättad årsredovisning.

3

Uppdrag

1. Sveriges BNI-baserade EU-avgift

Myndigheten ska redovisa hur stor Sveriges BNI-baserade EU-avgift har varit. I redovisningen ska myndigheten utgå från de delar som den BNI-baserade avgiften består av enligt anslagsredovisningen. Myndigheten ska vidare lämna ett förslag till hur prognoser och uppföljning ska systematiseras och planeras för den anslagspost som finansierar Sveriges BNI-baserade EU-avgift. Förslaget ska även inkludera en rutin för hur myndigheten ska hålla regeringen underrättad om prognoser och uppföljning för anslagsposten samt relationen mellan prognos och anslagsram. Förslaget ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 april 2022.

2. Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Myndigheten ska förbereda sig för att 2022 årligen följa upp nyttjandet av det offentliga grundläggande omställnings- och kompetensstödet. Uppföljningen ska på månatlig basis inkludera uppgifter om de sökande, t.ex. kön, ålder, yrke och arbetsmarknadsstatus vid tidpunkten för ansökan respektive avslutat stöd. Uppföljningen ska också inkludera uppgifter om det stöd som de sökande tagit del av, t.ex. omfattning och tjänst.

3. Analysera förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av det grundläggande omställnings- och kompetensstödet

Myndigheten ska analysera hur goda förutsättningar kan skapas för uppföljning och utvärdering av det grundläggande omställnings- och kompetensstödet som ges både genom den offentliga omställningsorganisationen och de registrerade omställningsorganisationerna. Myndigheten ska även analysera vilka uppgifter som behövs från andra aktörer och hur de kan samlas in. Vidare ska myndigheten analysera förutsättningarna för en annan myndighet att ta del av de uppgifter som är nödvändiga för att göra utvärderingen. Myndigheten ska ange eventuella hinder (rättsliga eller andra) som finns mot att samla in uppgifter från andra aktörer och för annan myndighet att ta del av nödvändiga uppgifter. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta synpunkter från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och befintliga omställningsorganisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

4. Handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Myndigheten ska ta fram en handlingsplan för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av grundläggande omställnings- och kompetensstöd. I arbetet ska Kammarkollegiet föra en dialog med Arbetsförmedlingen i syfte att dra nytta av myndighetens erfarenheter av arbetet med att motverka fusk och felaktiga utbetalningar. Handlingsplanen ska genomföras fram t.o.m. 2023. Handlingsplanen ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) den 15 oktober 2022. En delredovisning av genomförandet av handlingsplanen ska ske i årsredovisningen för 2022 och slutredovisning ska ske i årsredovisningen för 2023.

5. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM, som bedrivs vid Trafikverket.

6. Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för förvaltningsanslaget och anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård anslagspost 25 Ersättning till narkolepsidrabbade och anslagspost 43 Ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt anslaget 1:15 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen anslagspost 1 Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli 
– 28 oktober. 

Myndigheten ska vid samtliga prognostillfällen redovisa utgifter per månad och antal individer med offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd i slutet på respektive månad, fördelat på typ av stöd samt redovisa utgifter och antalet arbetsgivare som kompenseras för avgift för omställningstjänster. I prognosen som lämnas i juli 2022 ska beställningsbemyndiganden även redovisas för 2023–2025. Utestående åtaganden ska fördelas på de år då de beräknas infrias. Det ska även framgå hur mycket av de infriade åtagandena respektive år som beräknas belasta anslagen. 

7. Pågående uppdrag

Myndigheten har i uppdrag att inrätta en delegation för kommunal ekonomi i balans som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten fr.o.m. 1 november 2021 t.o.m. 31 december 2024 (Fi2021/02653). Uppdraget ska årligen redovisas till Regeringskansliet och slutredovisas senast den 31 december 2024.     

Myndigheten har i uppdrag att förbereda inrättandet av ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd, så att den nya verksamheten ska kunna påbörja sitt arbete den 1 oktober 2022 (A2021/01350). En delredovisning ska lämnas den 31 mars 2022. Uppdraget ska slutligt redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 31 december 2022.   

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande (Fi2020/04960) och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583) för praktik 2021–2023. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022 och den 1 april 2023 samt slutredovisas den 15 februari 2024. 

Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån (Fi2021/03909). Uppdraget gäller t.o.m. den 31 januari 2022.       

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet114 574
ap.1Kammarkollegiet (ram)77 574
ap.3Offentlig omställningsorganisation (ram)37 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Alkoholsortimentsnämnden, Fideikommissnämnden, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Statens skaderegleringsnämnd, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor och Statens överklagandenämnd.

Skadestånd

Sammanlagt högst 600 000 kronor får användas för ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, i de fall då någon annan myndighet inte ansetts ansvarig.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

ap.3 Offentlig omställningsorganisation

Förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter för den offentliga omställningsorganisationen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.12 3273 %0
ap.31 1103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar60 000
Räntekontokredit12 000
Övriga kontokrediter
- Kammarkollegiets behov av likviditet för inrättande av nya myndigheter250 000
- Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kammarkollegiets behov av likviditet för inrättande av nya myndigheter

För 2022 får Kammarkollegiet disponera en kredit i Riksgäldskontoret om högst 250 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Kammarkollegiets behov av likviditet i det statliga försäkringssystemet

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kredit på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-259 548
2022-02-259 548
2022-03-259 548
2022-04-259 548
2022-05-259 548
2022-06-259 548
2022-07-259 548
2022-08-259 548
2022-09-259 548
2022-10-259 548
2022-11-259 548
2022-12-259 546
Summa114 574
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet
1:2 ap.3Offentlig omställningsorganisation

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet
Kapitalförvaltning12 032-39883 27786 427-3 1508 484
Fordringsbevakning2 179-35222 00022 00001 827
Registrering av trossamfund101 0761 07601
Samordnade ramavtal34 421-2 463105 000106 850-1 85030 108
Summa48 633-3 213211 353216 353-5 00040 420
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet
Stiftelserätt2552-39 075-5 2692 2007 700-5 500-49 844
Tolkar och översättare2552-137 633-16 5992 30018 950-16 650-170 882
Summa-176 708-21 8684 50026 650-22 150-220 726
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst     0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

Överskott i verksamheterna kapitalförvaltning och samordnade ramavtal får balanseras i ny räkning. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten medges undantag från att redovisa aktier i Orio AB i enlighet med 5 kap. 7 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För försäkrings- och avvecklingsverksamheterna ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. Om flera verksamheter avvecklas ska redovisningen för dessa vara sammanhållen.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos de avvecklade myndigheterna ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Anslagsposter som myndigheten disponerar för avvecklingsverksamhet får användas för att betala engångspremier till Statens tjänstepensionsverk avseende kostnader för pensionsersättningar.

Medel som deponeras hos myndigheten enligt resegarantilagen (2018:1218) ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

Allmänna arvsfonden
Myndigheten får under 2022 belasta Allmänna arvsfonden med kostnader motsvarande högst 79 935 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av fondens rätt samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Utöver detta får Kammarkollegiet belasta fonden med högst 2 321 000 kronor som ska regleras påföljande år. För förvaltning av fonden får myndigheten belasta fonden med högst 17 000 000 kronor. Myndigheten ska redovisa prognoser för belastningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i april. augusti och oktober 2022. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten samt redovisas uppdelat på bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, förvaltning av fonden samt på administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Prognoser avseende kostnader för hantering av fondens ekonomiadministration och återkrav som Arvsfondsdelegationen överlämnar till myndigheten ska särredovisas.

På regeringens vägnar
Ida Karkiainen
Per Brandtell
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/DOM och L2
Socialdepartementet/FS och SOF
Finansdepartementet/BA, OU och SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Kulturdepartementet/CSM och KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, ARM och IAS
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Arvsfondsdelegationen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten