Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2021-12-16
N2021/03067
N2021/03033 (delvis)
N2021/00735 m.fl.
Se bilaga 1
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 23, bet. 2021/22:MJU2, rskr. 2021/22:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Antibiotikaresistens

SVA ska redovisa hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens och uppnå målen i regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens.

Agenda 2030

SVA ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle, där det balanserade och integrerade förhållningssättet till hållbarhetens tre dimensioner står centralt i metodutvecklingen.

Civilt försvar

SVA ska redovisa användningen av de medel som tillförts myndigheten för att förstärka arbetet med civilt försvar. I redovisningen ska ingå vidtagna åtgärder och uppnådda resultat.


3

Uppdrag

1. Inriktning för arbetet med civilt försvar

SVA:s planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret (Ju2020/04658) samt inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret (Fö2016/00864, Fö2017/00850, Fö2019/01291 (delvis) och Fö2020/01269 (delvis)). 

1.1. Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen 

SVA ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) fortsätta det arbete som inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap. Bland åtgärderna ska ingå bl.a. kartläggning av strategiska varor för livsmedelskedjans funktionalitet, identifiering av totalförsvarsviktig verksamhet i livsmedelskedjan samt analys av livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter. Vidare ska företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap kartläggas och analyseras. Samarbetet med Finland och Norge ska vidareutvecklas. SVA ska bidra till att samhällets förmåga att upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen stärks. Myndigheterna ska utarbeta en gemensam redovisning av vidtagna åtgärder, uppnådda resultat och förslag på fortsatt inriktning för det arbete som SVA, Livsmedelsverket och Jordbruksverket genomfört, och som Livsmedelsverket ska lämna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2023. 

2. Minskade utsläpp från tjänsteresor

SVA ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. SVA ska särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. SVA ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

3. Prognoser

SVA ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 7 februari

– 27 april

– 29 juli

– 28 oktober

4. Pågående uppdrag

bilaga 2 redovisas SVA:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt165 256
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)165 256

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

Anslagsposten får användas för SVA:s förvaltningsutgifter.

  1. SVA ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. SVA ska betala totalt 233 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
  2. Av anslagsposten bör minst 35 000 000 kronor användas för att förstärka arbetet med civilt försvar varav minst 7 000 000 kronor till uppdraget om uppbyggnad av livsmedelsberedskapen.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.14 9573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar65 000
Räntekontokredit24 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2513 771
2022-02-2513 771
2022-03-2513 771
2022-04-2513 771
2022-05-2513 771
2022-06-2513 771
2022-07-2513 771
2022-08-2513 771
2022-09-2513 771
2022-10-2513 771
2022-11-2513 771
2022-12-2513 775
Summa165 256
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet23 709200170 000182 000-12 00011 909
Tjänsteexport239-20010 00010 000039
Summa23 9480180 000192 000-12 00011 948
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karl-Petter Thorwaldsson
Åsa Widebäck
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Försvarsdepartementet, MFI
Socialdepartementet, FS
Finansdepartementet, BA, ESA och SFÖ
Miljödepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 5, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

N2021/03067
N2021/03033 (delvis)
N2021/00735
N2021/00626