Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
23

2021-12-16
Ku2021/02377 (delvis)
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens historiska museer
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Statens historiska museer.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

 • hyra, varav kostnadshyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna Försäljning av varor och Arkeologisk uppdragsverksamhet fortskrider.

Kultur i hela landet

Statens historiska museer ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens historiska museer ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Digitalisering av kulturarv och utveckling av digitala tjänster

Statens historiska museer ska redovisa resultat av arbetet med digitisering av myndighetens samlingar och den digitala förmedlingen av verksamheten. Av redovisningen ska framgå; samlingarnas storlek, inklusive årets tillväxt, hur stort antal och andel av samlingarna som är digital, varav andelen som är digitalt tillgänglig t.ex. i egna produktioner eller för vidareutnyttjande av andra aktörer. Vidare ska framgå kostnader för såväl digitisering som digital förmedling och hur stor del av resultatet som härrör från den medelsförstärkning för ändamålet som myndigheten har tilldelats.

Informationssäkerhet

Statens historiska museer ska övergripande redogöra för myndighetens utvärdering av det egna informationssäkerhetsarbetet genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verktyg Infosäkkollen.

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser 2022-2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april,
 • 29 juli och
 • 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt
Uppdrag till Statens historiska museer att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om FörintelsenKu2021/02054Redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2022.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer205 057
ap.1Statens historiska museer (ram)205 057

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Statens historiska museer

Anslagsposten får användas för Statens historiska museers förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får användas för utgifter vid avvecklingen av myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Av anslagsposten ska minst 3 000 000 kronor användas för en satsning på förvaltning, spridning av och utbildning om den svenskspråkiga versionen av installationen Dimensions in Testimony för skolor och museer i hela landet, som pågår under perioden 2022–2024.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.16 151Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar65 000
Räntekontokredit100 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2517 088
2022-02-2517 088
2022-03-2517 088
2022-04-2517 088
2022-05-2517 088
2022-06-2517 088
2022-07-2517 088
2022-08-2517 088
2022-09-2517 088
2022-10-2517 088
2022-11-2517 088
2022-12-2517 089
Summa205 057
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-6 9251502 8302 80030-6 745
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Tjänsteexport000000
Arkeologisk uppdragsverksamhet-37 7542 300125 000124 500500-34 954
Summa-44 6792 450127 830127 300530-41 699
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar005 50005 5005 500
Övrigt004 30004 3004 300
Summa009 80009 8009 800
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Teresia Ståhle Löfgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA, OFA ESA
Utbildningsdepartementet/AI MF, F, S
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Riksförbundet Sveriges museer