Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2021-12-22
A2021/02394
A2021/02331
A2018/00242 m.fl.
Se bilaga 1
Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 14, bet. 2021/22:AU2, rskr. 2021/22:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

 • Andelen som övergår till arbete ska öka, särskilt bland dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
 • Andelen som övergår till reguljär utbildning ska öka.
 • Långtidsarbetslösheten ska minska.
 • Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka, särskilt bland kvinnor.
 • Antalet deltagare i utvecklade matchningstjänster ska öka samtidigt som det fortsatt ska finnas en bredd av andra arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetssökande kan anvisas till, t.ex. genom anskaffning, samverkan, överenskommelser eller genom att de utförs i egen regi.
 • Samverkan med kommuner och andra aktörer ska vidareutvecklas i syfte att bidra till en effektiv arbetsmarknadspolitik.
 • Arbetsförmedlingen ska bidra till det övergripande målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Andelen felaktiga utbetalningar från de ersättningar som Arbetsförmedlingen hanterar ska därför minska.
 • Arbetsförmedlingen ska stärka sitt arbete med en effektiv och rättssäker ärendehandläggning inklusive beslutsmotiveringar, dokumentation och uppföljning.

1. Arbetet mot felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Redovisningen ska omfatta följande:

 • upptäckta felaktiga utbetalningar, antal och totalt belopp,
 • återkrav, antal och totalt belopp,
 • återbetalda medel, antal och totalt belopp,
 • antal polisanmälningar, och
 • totalt belopp av upptäckta felaktiga utbetalningar i förhållande till dels de totala utbetalningarna, dels till den senaste uppskattningen av det totala beloppet av felaktiga utbetalningar.

Redovisningen ska för dessa indikatorer ske per ersättning som myndigheten hanterar och totalt. Därtill ska en analys göras av hur utfallet av dessa indikatorer utvecklats över tid. Vidare ska en redovisning lämnas av vidtagna åtgärder för att minska de felaktiga utbetalningarna. Myndigheten ska också redovisa en bedömning av åtgärdernas effekter och kostnadsutvecklingen för kontrollarbetet.

2. Öka övergångar till reguljär utbildning

Arbetsförmedlingen ska redovisa utfallen av myndighetens arbete för att fler ska övergå till reguljära studier, inklusive arbetet med utbildningsplikten enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och arbetet med anvisningar till att söka reguljär utbildning. Redovisningen ska innefatta en beskrivning och analys av bakgrunden hos de individer som övergår till utbildning, samt av myndighetens användning av sanktioner för de som inte söker anvisad utbildning och myndighetens åtgärder för individer som omfattas av utbildningsplikt, men som ännu inte deltar i utbildning. Arbetsförmedlingen ska även redovisa hur samverkan med folkhögskolor har upprätthållits.

3. Bidra till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 (2020/21:133) samt regeringens proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (2017/18:179).

2

Organisationsstyrning

1. Likvärdigt stöd och likvärdig service i hela landet

Arbetsförmedlingen ska ha en ändamålsenlig lokal närvaro för att:

 • ge stöd till arbetssökande som behöver fysiska möten,
 • samverka med andra aktörer,
 • främja lokala och regionala projekt i samverkan,
 • upprätthålla kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader, och
 • säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter.

Arbetsförmedlingen ska, i jämförelse med situationen i slutet av 2021, öka den kontinuerliga fysiska närvaron som sker i egen regi, genom servicekontor eller genom samverkan med kommunerna. Möjligheterna för arbetssökande att vid behov boka fysiska möten med myndighetens personal ska öka.

Arbetsförmedlingen ska också vidareutveckla sin service på distans i enlighet med rapporten Slutredovisning Likvärdig service i hela landet som lämnades den 1 oktober 2021. Särskilt fokus bör ligga på arbetet med att förbättra service på distans samt digitala tjänster för arbetssökande med funktionsnedsättning och arbetssökande som är i behov av språkstöd.

Arbetsförmedlingen ska senast den 26 oktober 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Redovisningen ska innehålla en undersökning av hur avnämarna uppfattar att Arbetsförmedlingens lokala närvaro fungerar.

2. Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska fortsätta förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten och säkerställa att det i myndigheten finns en ändamålsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för ett ordnat och successivt genomförande av reformeringen. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022. I departementspromemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (A2021:27) ges en övergripande beskrivning av hur den reformerade arbetsmarknadspolitiska verksamheten är tänkt att se ut.

I förberedelsearbetet ska Arbetsförmedlingen särskilt säkerställa att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är träffsäker och enhetlig, och att arbetssökande prövas mot den bredd av insatser som finns hos Arbetsförmedlingen och som utförs av t.ex. leverantörer, kommuner, arbetsgivare och idéburna aktörer, eller i Arbetsförmedlingens egen regi. Arbetsförmedlingen ska fortsatt verka för att det ska finnas ett utbud av arbetsmarknadspolitiska insatser t.ex. genom anskaffning, samverkan, överenskommelser eller genom att de utförs i egen regi.

Arbetsförmedlingen ska också kontinuerligt vidareutveckla och följa upp tillförlitlighet och enhetlighet i statistiska bedömningsstöd som, när det är relevant, kan användas i bedömningen av hur långt från arbetsmarknaden nyinskrivna och redan inskrivna arbetssökande står.
Myndigheten ska också utveckla andra slags stöd bl.a. för bedömning av vilken specifik insats som kan vara lämplig för den enskilde.

I förberedelsearbetet ska Arbetsförmedlingen också särskilt fortsätta utveckla den digitala infrastruktur som är nödvändig för ett effektivt och säkert utbyte av information mellan berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och säkra tillgång till tillförlitlig data över den verksamhet som bedrivs hos leverantörer.

Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) när det gäller tillgång till data för uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med reformeringen.

3

Uppdrag

1. Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Arbetsförmedlingen ska, utifrån uppdraget i regleringsbrevet för 2021 (A2020/02639), fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomgående införlivas i myndighetens beslutsfattande, på alla nivåer och i alla delar av de processer som påverkar kvinnor och män. Arbetsförmedlingen ska även senaste den 14 oktober 2022 lämna en beskrivning avseende arbetet med de åtgärder som myndigheten presenterat i avsnitt 2.3 i rapporten Jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen 2022–2025. Av beskrivningen ska framgå:

 • vilka handlingar som vidtagits,
 • hur och när myndigheten avser följa upp åtgärdspunkterna framöver, och
 • om ytterligare behov av åtgärder har identifierats.

2. Informationssäkerhet samt utveckla arbetet med individuella handlingsplaner

Arbetsförmedlingen ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ och utifrån reformeringen av myndigheten. Arbetsförmedlingen ska särskilt redogöra för åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens roll i detta.

Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 oktober 2022.

Arbetsförmedlingen ska vidare förbättra möjligheten att följa upp arbetssökandes registrerade aktiviteter.

Arbetsförmedlingen ska dessutom stärka och utveckla arbetet med individuella handlingsplaner och uppföljningen av dessa. Arbetsförmedlingen ska åtgärda identifierade brister, inklusive de brister som framkommit i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens granskningsrapport Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2020 och 2021 (2021:7). Arbetsförmedlingen ska till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur detta har hanterats senast den 13 maj 2022 och senast den 26 oktober 2022. Redovisningarna ska innefatta en åtgärdsplan för brister som ännu inte har hanterats.

3. Kontroll och uppföljning av leverantörer

Arbetsförmedlingen ska säkerställa ändamålsenliga system för kontinuerlig och systematisk kontroll, uppföljning och utvärdering av anskaffade tjänster och leverantörer. Sådana system ska bl.a. utgöra grund för kontinuerlig förbättring av anskaffade tjänster, inklusive att alla deltagare ska ges ett ändamålsenligt stöd samt att oseriösa aktörer, fusk och felaktiga utbetalningar ska motverkas.

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten arbetat för att tidigt identifiera oseriösa aktörer och förebygga och förhindra att sådana aktörer verkar inom arbetsmarknadspolitiken, samt redovisa resultatet av detta arbete.

Arbetsförmedlingen ska även redovisa sitt arbete med och vad som framkommit i kontrollen av leverantörer av arbetsmarknadsutbildning och utvecklade matchningstjänster, bl.a. vad gäller leverantörsgranskningar, klagomålshantering och felaktiga utbetalningar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 april 2022.

4. Utvecklade matchningstjänster

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag att införa utvecklade matchningstjänster. Den inriktning som framgår av dessa uppdrag ska gälla för det fortsatta arbetet med utvecklade matchningstjänster (A2019/02310, A2021/02081). I statens budget har medel tillförts för 2022 och beräknats för 2023 och 2024 som ger Arbetsförmedlingen utrymme att väsentligt öka volymerna för utvecklade matchningstjänster.

Arbetsförmedlingen ska vidare redovisa och beskriva utvecklingen av matchningstjänsterna avseende:

 • vilket slags stöd som deltagare tar del av inom tjänsterna, stödets omfattning i tid samt hur detta stöd varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan olika spår och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår,
 • hur resultaten i form av övergångar till arbete och reguljär utbildning varierar mellan olika grupper av deltagare, mellan olika spår och beroende på deltagarnas bedömda jobbchanser inom respektive spår,
 • andelen deltagare som gör ett aktivt val av leverantör och leverantörsbyten samt hur detta varierar mellan olika grupper av arbetssökande och mellan olika leveransområden, samt
 • hur marknadsutbudet av matchningstjänsterna har utvecklats, bl.a. vad gäller antalet leverantörer i respektive leveransområde, typen av och storleken på leverantörerna, användningen av underleverantörer samt var leverantörerna har etablerat verksamhetsställen inom olika leveransområden.

Arbetsförmedlingen ska redovisa och beskriva utvecklingen av matchningstjänsterna till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 13 april och senast den 3 oktober 2022.

5. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Arbetsförmedlingen har ansvaret för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och är den aktör som har samlad kunskap om arbetsmarknaden och dess behov. Inom myndighetens verksamhetsområde ska Arbetsförmedlingen därför ansvara för samverkan med kommuner om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Samverkan ska ske på såväl strategisk som på operativ nivå så att personer som är i behov av insatser i samverkan kan ges ett ändamålsenligt stöd oberoende av vilken eller vilka aktörer som utför den eller de insatser som den enskilde deltar i. Arbetsförmedlingen ska också underlätta och bistå i samarbetet mellan kommuner och fristående aktörer. Samverkan ska också ske så att övergångar från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning underlättas.

Vidareutvecklingen av samverkan med kommuner bör utformas i regionala, flerkommunala eller lokala överenskommelser. Arbetsförmedlingen ska även arbeta med lokala jobbspår samt integrera de arbetsformer som utvecklats till följd av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (dir. 2017:20) i myndighetens ordinarie verksamhet. En vidareutveckling av överenskommelser ska ske i samråd med Sveriges kommuner och regioner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

I enlighet med ovan ska Arbetsförmedlingen till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utvecklingen av den samverkansmodell som Arbetsförmedlingen arbetar med att ta fram senast den 13 maj 2022 och senast den 26 oktober 2022.

Vidare ska Arbetsförmedlingen följa upp och analysera hur samverkansmodellen och arbetsformer har utvecklats och implementerats. Myndigheten ska även redovisa hur arbetet med samverkan, lokala överenskommelser och lokala jobbspår har stärkts under 2022. Redovisningen ska innefatta en undersökning av kommunernas uppfattning om hur samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast 15 mars 2023.

6. Uppdrag om utvecklat och förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården ska, i samverkan med landets kommuner eller andra aktörer, utveckla Krami eller motsvarande verksamhet i syfte att stärka Kriminalvårdens klienters möjlighet på arbetsmarknaden som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. Verksamheten ska också nå fler av Kriminalvårdens klienter. Myndigheterna ska under arbetet dra nytta av de erfarenheter och lärdomar som dragits från arbetet i de kommuner där verksamheten Krami finns.

Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 15 september 2022. Av redovisningen ska framgå vilka insatser som har genomförts och planeras, hur resurssättningen från respektive myndighet ser ut i verksamheten samt en bedömning av det framtida resursbehovet. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa vilka kommuner som har visat intresse av att ingå i samarbetet.

7. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Arbetsförmedlingen ska ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger för att förstärka och utveckla de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsförmedlingen ska särskilt prioritera medverkan i programområdet React-EU, i både den del där medlen enbart kan sökas av Arbetsförmedlingen och den del där medlen kan sökas av en bredd av aktörer.

Arbetsförmedlingen ska redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program har tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Arbetsförmedlingen ska bistå Svenska ESF-rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.

8. Nationellt program för Europeiska socialfonden+ 2021–2027

Arbetsförmedlingen ska bistå Svenska ESF-rådet i förberedelserna för genomförandet av ett nationellt program för Europeiska socialfonden+ 2021–2027. Arbetsförmedlingen ska även, utifrån sitt ansvarsområde, bistå de regionala aktörer som har fått erbjudande att utarbeta förslag till regionala handlingsplaner inom detta program. Myndigheten ska vidare göra förberedelser för sin aktiva medverkan i programmet med utgångspunkt från den närmare inriktningen för programmet.

9. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer med långa tider utan arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall Aktiebolag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Omfattningen för bolagets uppdrag om anställningar med denna stödform anges i bolagets ägaranvisning. För 2022 beräknas omfattningen motsvara minst 2 000 anställda i genomsnitt under året. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Minst hälften av rekryteringen till skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag ska komma från de prioriterade grupper som Samhall Aktiebolag och Arbetsförmedlingen gemensamt definierat. Arbetsförmedlingen ska analysera hur ökningen av andelen som ska anvisas från de prioriterade grupperna jämfört med 2021 påverkat vilka som anvisats till bolaget samt om det påverkat kvaliteten i besluten i relation till vad som framgår av 37 § i förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Analysen ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 juni 2023.

10. Stöd till inskrivna med begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa

Arbetsförmedlingen har i uppgift att erbjuda individen stöd och insatser för att underlätta inträde eller återgång i arbete samt övergång till studier, bl.a. arbetslivsinriktad rehabilitering i form av utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för sitt uppdrag, säkerställer att det sker en kontinuerlig uppföljning av kvinnor och män som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen med begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa.

Uppföljningen ska omfatta en redogörelse för vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda målgruppen för att underlätta att dessa kvinnor och män kan återgå till, eller få arbete, och hur myndigheten säkerställer en process som innebär en bedömning av den inskrivnes behov av stöd samt, när så är påkallat, involverar andra aktörer såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan eller kommunen i de fall behov av stöd hos individen ligger utanför Arbetsförmedlingens ansvarsområde.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 3 oktober 2022.

11. Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samverkan se till att fler kvinnor och män som är i behov av det, så tidigt som möjligt, får tillgång till gemensam kartläggning och förstärkta insatser. Syftet är att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Myndigheterna ska också vidareutveckla arbetet med att säkerställa att kvinnor och män ges goda och individuellt anpassade förutsättningar i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Syftet är att kvinnor och mäns behov av insatser identifieras och möts så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. Myndigheterna ska vidareutveckla sin samverkan i syfte att förhindra att individer förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst i anslutning till övergången mellan myndigheterna. Myndigheterna ska genom tillgängliga relevanta uppgifter följa upp resultaten för de kvinnor och män som deltagit i myndigheternas samverkan, med särskilt fokus på de personer som efter ett avslag på ansökan om sjukpenning getts stöd i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till det riksdagsbundna målet för sjukförsäkringen.

2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska genom det Nationella rådet för finansiell samordning stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 14 april 2023.

12. Effektiv och strategisk användning av arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen ska öka antalet anvisningar till arbetsmarknadsutbildning, och ska samtidigt säkerställa att anvisningarna riktas till deltagare som kan tillgodogöra sig utbildningen och att övergången till arbete efter avslutad utbildning ökar, särskilt för utrikes födda kvinnor. Myndigheten ska särskilt redovisa hur den arbetar med validering som ett steg i arbetet mot mer effektiva arbetsmarknadsutbildningar.

Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att arbetsmarknadsutbildningarna används i enlighet med syftet att motverka att brist på arbetskraft uppstår på arbetsmarknaden. Myndigheten ska särskilt redovisa åtgärder för att ta vara på kunskap både inom och utanför myndigheten om arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft och utbudet av reguljär utbildning, till exempel genom dialog med branschorganisationer och andra relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Arbetsförmedlingen ska föreslå en modell för att följa upp deltagarnas ställning på arbetsmarknaden sex månader efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. I modellen ska ingå metoder för att följa upp om deltagarna fått arbete inom det yrkesområde som utbildningen syftar till och hur ett jämställdhetsperspektiv kan inkluderas. I uppdraget ingår att beskriva olika alternativa metoder och för- och nackdelar med dessa, vilka data som behövs, samt kostnaderna för att genomföra uppföljningar enligt den föreslagna modellen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 14 oktober 2022.

13. Arbetet med Europass

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, Statens skolverk och Universitets- och högskolerådet redogöra för det arbete som myndigheterna bedriver när det gäller Europass. I uppdraget ingår att beskriva genomförda och planerade insatser samt hur mervärde kan nås i arbetet med Europass genom samordning med andra pågående uppdrag. Myndigheterna ska vidare lämna förslag på utvecklingsinsatser som skulle kunna öka nyttan för användarna av Europass i Sverige.

Myndigheterna ska lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 14 april 2022. Arbetet och redovisningen samordnas av Universitets- och högskolerådet.

14. Säker digital kommunikation

Arbetsförmedlingen ska förbereda anslutning av relevanta informationsflöden till den infrastruktur för säker digital kommunikation inom offentlig sektor som Myndigheten för digital förvaltning har i uppdrag att tillhandahålla (I2021/03317) senast den 29 september 2023. Arbetsförmedlingen ska löpande hålla Myndigheten för digital förvaltning informerad om uppdraget.

15. Jobbsprånget

Arbetsförmedlingen ska stödja Jobbsprångets arbete att öka sysselsättningen för utrikes födda med högre utbildning. Redovisningen som beskriver hur Arbetsförmedlingen har gett stöd till Jobbsprånget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2023.

16. Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen ska publicera en rapport om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Rapporten ska utgå från helårsuppgifter för 2021 och ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 6 maj 2022.

17. Uppdrag avseende investeringar

Arbetsförmedlingen ska i budgetunderlaget för 2023–2025 göra en redovisning av planeringen för genomförande av investeringar som har påverkan på myndighetens effektivitet. Redovisningen ska omfatta innehåll, tidsplan per investering samt en redogörelse för vad som förväntas uppnås, inklusive nyttorealiseringar. Redovisningen ska omfatta både pågående investeringar och sådana investeringar som myndigheten bedömer som relevanta kommande år utifrån vid rapporteringstillfället kända förutsättningar. Redovisningen ska även innehålla kostnader som inte är lånefinansierade men knutna till åtgärder för att effektivisera verksamheten.

Myndigheten ska senast den 28 februari 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts, inklusive nyttorealiseringar, utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts de senaste tre åren.

18. Delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner

Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Arbetsförmedlingen ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag enligt regleringsbrev om anvisning av nyanlända till kommuner. Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla statistikunderlag avseende kriteriet om kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar. Vidare ska myndigheten bistå Migrationsverket i arbetet med att analysera och vid behov justera beräkningen som ligger till grund för fördelningen samt lämna synpunkter på förslagen som tas fram.

19. Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Myndigheten ska redovisa de totala utgifterna för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv som ska räknas som bistånd under 2021 enligt bilaga 3. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 28 februari 2022.

20. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

21. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,
27 april,
29 juli, och
28 oktober.

Arbetsförmedlingen ska vid samtliga prognostillfällen:

 • Redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.
 • Redovisa en prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och upphandlade tjänster, uppdelad per program och insats.
 • Redovisa en prognos för snittkostnaden per deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser för respektive år.
 • Redovisa utfall över utgifter och antalet deltagare för de olika ersättningsnivåerna i utvecklade matchningstjänster.
 • Kommentera prognosen, där det är relevant, i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.
 • Redovisa konsekvenserna för kommande år vid eventuella kreditutnyttjanden.
 • Redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som påverkat prognoserna.
 • Redogöra för sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen, dvs. om en förändring av prognosen i den ena delen påverkar den andra.
 • Redovisa kostnader på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare som ska räknas som bistånd vid varje prognostillfälle. Dessa ska beräknas enligt beskrivningen i bilaga 2. Prognosen ska vara uppdelad på respektive år i den aktuella prognosperioden.
 • Redovisa en prognos för utestående åtaganden vid slutet av innevarande år. Utestående åtaganden ska fördelas på respektive insats samt på de år då de beräknas infrias. Det ska även framgå hur mycket av de infriade åtagandena respektive år som beräknas belasta anslagen.

Av prognosen ska framgå utgifter, snittkostnader och volymer fördelat på program utanför respektive inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet, samt utifrån en uppdelning på insatser inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingen ska i processen för framtagande av prognoser, avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare, samverka med Försäkringskassan och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

I prognosen som lämnas i juli 2022 ska beställningsbemyndiganden även redovisas för åren 2023–2025. Utestående åtaganden ska fördelas på respektive insats samt på de år då de beräknas infrias. Det ska även framgå hur mycket av de infriade åtagandena respektive år som beräknas belasta anslagen.

Ekonomiskt utfall
Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

 • utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Insatser som ges inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet ska framgå samt
 • inkomster på inkomsttitel.

22. Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021

S2019/01517

Redovisas genom Jämställdhetsmyndigheten den 31 mars 2022.

Finansiering för 2022 framgår av regleringsbrevet för anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Uppdrag om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031

S2019/02213, S2021/06595

Årligen i årsredovisningen under perioden 2021-2031

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering

Ku2020/01108

Redovisas 1 mars 2021–2024.

Uppdrag att införa ett intensivår

A2020/00220, A2020/02108

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 januari 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur myndigheten har infört intensivåret.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024.

Ändring av uppdraget att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

I2021/02831

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång fram till dess att kompletterande nationella bestämmelser träder i kraft.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera vissa förutsättningar för matchningstjänster

A2021/01978

Arbetsförmedlingen ska löpande hålla Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartement et) informerat om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas slutligt till regeringen (Arbetsmarknadsdepartement et) senast den 11 mars 2022.

Uppdrag om stöd för bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp

S2021/03698 (delvis)

31 maj 2022.

Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Regleringsbrev 2021

En slutredovisning ska göras senast den 14 oktober 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartement et).

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev 2021

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 9 maj 2022.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Regleringsbrev 2021

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Uppdrag avseende investeringar

Regleringsbrev 2021

Årsredovisning för 2021.

Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Regleringsbrev 2021

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 28 februari 2022.

Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall

Regleringsbrev 2021

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 28 februari 2022.

Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Regleringsbrev 2021

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 28 februari 2022.

Öka övergångar till reguljär utbildning

Regleringsbrev 2021

Arbetsförmedlingen ska löpande informera Regeringskansliet samt redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 20 april 2022.

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019–2022

Regleringsbrev 2021

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 augusti 2022.

Fortsatt satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

Regleringsbrev 2021

Arbetsförmedlingen ska under 2021 och 2022 fortsätta arbetet i enlighet med uppdraget att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden (N2020/01767).

Redovisning ska ske till Skogsstyrelsen inför deras redovisning av uppdraget till regeringen.

Jobb för ungdomar

Regleringsbrev 2021

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 mars 2022 lämna en preliminär redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av hur kommunerna har använt medlen. En slutredovisning ska lämnas senast den 17 maj 2022.

Sommarjobb för ungdomar

Regleringsbrev 2021

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 mars 2022 lämna en preliminär redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av hur kommunerna har använt medlen. En slutredovisning ska lämnas den 17 maj 2022.

Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering (ap. 3)

Regleringsbrev 2021

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 oktober 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartement et) redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 810 253
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)7 810 253

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsposten får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningsutgifter.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 55 000 000 kronor får användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.

4. Av anslagsposten får 32 000 000 kronor endast användas för att finansiera insatser, återrapportering och uppdrag kopplade till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och Arbetsförmedlingens deltagande i uppdrag för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen43 137 597
ap.1Aktivitetsstöd (ram)19 300 165
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)20 010 663
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)3 826 769

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 750 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsposten får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsposten får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsposten får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsposten får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2022 om 3 788 165 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2019 om -74 238 000 kronor.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen9 164 395
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)9 064 395
ap.2Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser (ram)20 000
ap.3Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering (ram)80 000
Disponeras av Kammarkollegiet7 750
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)7 750

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 750 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Anslagsposten får även användas för kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2019 (A2019/01988) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Validering (13 §).
d) Kartläggning, vägledning och rehabilitering (30 §).
e) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
f) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
g) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31–32 §§).
h) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).

5. Anslagsbeloppet får i enlighet med 18 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin användas till ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

6. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).
c) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar (14 a §).

7. Anslagsposten får användas för ersättning till resor m.m. enligt kap. 3 1–9 §§ förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

8. Anslagsposten får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

9. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2015:500) om resebidrag.

10. Anslagsposten får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

11. Anslagsposten får användas för särskilt anställningsstöd och ekonomiskt stöd för kostnader för handledning enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd och för ekonomiskt stöd för lönekostnader och ekonomiskt stöd för handledning enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

12. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd för handledning i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

13. Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted Mobility Scheme) som initierats av Europeiska kommissionen. När bidraget betalats ut av Europeiska kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

14. Anslagsposten får användas för insatser inom ramen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF) i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 009 Europeiska globaliseringsfonden.

15. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

16. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet. Utbildningarna kan utgöra ett komplement till utbildning som avses i 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utbildningarna kan omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande, studieförberedande och arbetsförberedande insatser. Bidrag får även, efter rekvisition från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 13 d § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

17. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar intensiv praktik enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare med 150 kronor per anvisningsdag.

ap.2 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser

Anslagsposten får användas för att betala ut statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

ap.3 Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering

Anslagsposten får användas för statsbidrag till arbetsmarknadens parter i enlighet med förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 oktober 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt under 2022 för pågående och avslutade projekt.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen14 057 795
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)14 057 795

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– lönebidrag för utveckling i anställning,
– lönebidrag för anställning,
– lönebidrag för trygghet i anställning,
– ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som kompletterar bidraget för lönekostnaderna,
– särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
– bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag för personligt biträde, bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet.

Anslagsposten får även användas för bidrag som betalas ut i enlighet med övergångsbestämmelserna i nämnda förordning.

Medel som används för SIUS får avse utgifter av förvaltningskaraktär.

2. Anslagsposten får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsposten får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:13

Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 662 685
ap.1Nystartsjobb (ram)5 319 701
ap.2Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)17 984
ap.3Etableringsjobb (ram)325 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Nystartsjobb

Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb och förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb.

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar vad avser lönesubventioner.

ap.3 Etableringsjobb

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen.

1:14

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen1 195 895
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)1 195 895

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1234 3073 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1965 008Inget0
ap.21 000 533Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1453 219Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1702 889Inget0
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
ap.1265 985Inget0
ap.2899Inget0
ap.30Inget0
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.159 794Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2022202320242025 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.16 650 0006 330 688298 35320 9592031
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.114 000 0009 626 0002 536 0001 838 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar625 000
Räntekontokredit300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25650 854
2022-02-25650 854
2022-03-25650 854
2022-04-25650 854
2022-05-25650 854
2022-06-25650 854
2022-07-25650 854
2022-08-25650 854
2022-09-25650 854
2022-10-25650 854
2022-11-25650 854
2022-12-25650 859
Summa7 810 253
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.


2. Utgifter för avslutade program och insatser får belasta de anslag som utgifterna tidigare har belastat.


3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot anslag 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.


4. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten. Det ekonomiska målet för tjänsteexporten är full kostnadstäckning.


5. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och anslaget 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar och anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.


6. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren under anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd anslagspost 1 och anslag 1:14 Ersättning för vissa nyanlända invandrare, anslagspost 1. Motsvarande bidrag ska även lämnas till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren under anslag 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2022 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2023. Utbetalningar till eller återbetalningar från myndigheterna som avser räkenskapsåret 2022 och sker fram till och med den 12 januari 2023 ska redovisas mot 2022 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2022/2023. Utbetalande myndigheter ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och utbetalande myndigheter. Utbetalande myndigheter ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat.

7. Redovisningen av de ekonomiska åtagandena för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser avseende resultatbaserade matchningstjänster bör baseras på en prognos över vad som faktiskt kommer att leda till ett infriande. De beräknade ingångna, infriade och utestående åtagandena för dessa upphandlade matchningstjänster bör utgöra grunden för utfallsredovisningen av de ekonomiska åtagandena i myndighetens årsredovisning. Ekonomiska åtaganden kopplade till övriga insatser ska fortsatt redovisas enligt nuvarande redovisningsprinciper.

8. Beslut om anvisning till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst får inte fattas från och med den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Henrik Jonsson








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Utrikesdepartementet/IU
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA ESA
Finansdepartementet/OFA K
Finansdepartementet/OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Näringsdepartementet/BSÄ
Näringsdepartementet/N/EIN
Näringsdepartementet/LB SMF
Näringsdepartementet/LB/RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Arbetsgivarverket
Centrala studiestödsnämnden
Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges a-kassor
Sveriges Kommuner och Regioner

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 4, 2021-12-22

Diarienummerförteckning

A2021/02394
A2021/02331
A2018/00242
A2018/02024
A2021/01956