Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2021-12-16
Fi2021/03809 (delvis)
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 5045
650 05 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Fastighetsmäklarinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18, bet. 2021/22:CU1, rskr. 2021/22:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Fastighetsmäklarinspektionen.

VERKSAMHET

Fastighetsmäklarinspektionen ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18). Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2022–2025 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Pågående uppdrag

UppdragBeslut om uppdragetRapporteringstidpnkt
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheterFi2021/03909
Uppdrag om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Delredovisningar den 1 april 2022 och den 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024
Uppdrag om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Delredovisningar den 1 april 2022 och den 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen30 642
ap.1Fastighetsmäklarinspektionen (ram)30 642

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Fastighetsmäklarinspektionen

Medlen ska användas för Fastighetsmäklarinspektionens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
ap.19193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar6 000
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 554
2022-02-252 554
2022-03-252 554
2022-04-252 554
2022-05-252 554
2022-06-252 554
2022-07-252 554
2022-08-252 554
2022-09-252 554
2022-10-252 554
2022-11-252 554
2022-12-252 548
Summa30 642
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Fastighetsmäklarinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Ansökningsavgifter
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare25531 307-1102 9653 105-1401 057
Årliga avgifter
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler255311 764-99327 02227 945-9239 848
Belopp angivna i tkr

Villkor

Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Avgifterna tas ut enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2021:518).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Max Elger
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L1 och L2
Finansdepartementet/BA1, ESA, SFÖ, SPN och VS
Arbetsmarknadsdepartementet/BM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Civilutskottet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret