Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2021-12-16
Fi2021/03809 (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18, bet. 2021/22:CU1, rskr. 2021/22:79).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Allmänna reklamationsnämnden.

VERKSAMHET

Allmänna reklamationsnämnden ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader (prop. 2021/22:1 utg.omr. 18). Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2022–2025 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Pågående uppdrag

UppdragBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheterFi2021/03909
Uppdrag om att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Delredovisningar den 1 april 2022 och den 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024
Uppdrag om att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Delredovisningar den 1 april 2022 och den 1 april 2023, och slutredovisning den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden53 792
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)53 792

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Allmänna reklamationsnämnden

Medlen ska användas för Allmänna reklamationsnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:2 Allmänna reklamationsnämnden
ap.11 6133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 638
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 483
2022-02-254 483
2022-03-254 483
2022-04-254 483
2022-05-254 483
2022-06-254 483
2022-07-254 483
2022-08-254 483
2022-09-254 483
2022-10-254 483
2022-11-254 483
2022-12-254 479
Summa53 792
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Max Elger
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/DÅ och L2
Finansdepartementet/BA1, ESA, SFÖ och VS
Arbetsmarknadsdepartementet/BM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Civilutskottet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret