Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
21

2021-12-16
Ku2020/01184
Ku2020/02328
Ku2021/02377 (delvis)
Riksarkivet
Box 7223
187 13 Täby
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Riksarkivet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Riksarkivet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kultur i hela landet

Riksarkivet ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Bidrag till den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utgångspunkter för rapporteringen ska vara regeringens skrivelse (2020/21:133) Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Agenda 2030

Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan.

Utvecklad resultatredovisning

Riksarkivet ska för omfattande ärendetyper så långt som möjligt utveckla och använda resultatindikatorer eller nyckeltal i sin redovisning som återspeglar myndighetens förmåga att bidra till de arkivpolitiska målen och att utföra sina uppgifter effektivt.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Bidragsintäkter

Riksarkivet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Rutiner för löpande uppföljning

Riksarkivet ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla rutiner för löpande uppföljning av avgiftsbelagda verksamheter med det ekonomiska målet upp till full kostnadstäckning.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2022 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Den offentliga informationsförvaltningen

Riksarkivet ska översiktligt beskriva den offentliga informationsförvaltningen och analysera och redovisa följderna av bl.a. den högre graden av digitalisering. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget identifiera eventuella brister i de regelverk som styr den offentliga informationsförvaltningen i relation till de arkivpolitiska målen och behov av förändringar i myndighetens uppgifter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast 15 maj 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Prognoser 2022–2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Myndigheten ska i kommentarerna särskilt informera om åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med utgiftsutvecklingen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april,
 • 29 juli och
 • 28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och den 15 februari 2024
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024
Uppdrag med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021Regleringsbrev för 2021Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet11 061
ap.9Riksarkivet (ram)11 061

Villkor för anslag 1:4

ap.9 Riksarkivet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet467 946
ap.1Riksarkivet (ram)467 946

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

Anslagsposten får användas för Riksarkivets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för statsbidrag till restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film samt för statsbidrag till enskilda arkiv. 

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Av anslaget ska 6 900 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Riksarkivet får använda högst 2 800 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv i enlighet med förordningen (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv. 

Anslagsmedel får användas för att täcka det ackumulerade underskottet vid utgången av 2021 i den avgiftsbelagda verksamheten Digitaliseringstjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.9331Inget0
6:1 Riksarkivet
ap.114 0383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar163 000
Räntekontokredit75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25119 752
2022-04-25119 752
2022-07-25119 752
2022-10-25119 751
Summa479 007
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitaliseringstjänster-25 1342 00025 0001 90023 100-34
Heraldisk uppdragsverksamhet-3510010002
Stöd till arkivbildare-942516514025-44
Övrig uppdragsverksamhet-38502 0002 000012
Summa-25 2692 08027 2654 14023 125-64
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0031 000031 00031 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv006 50006 5006 500
Rådgivning till kommuner och enskilda001500150150
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd003 00003 0003 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)005 00005 0005 000
Övrigt0017 000017 00017 000
Summa0062 650062 65062 650
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/ ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, kulturutskottet
Kammarkollegiet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statskontoret
Gotlands kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
samtliga länsstyrelser
samtliga regioner
Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek