Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
17

2021-12-16
Ku2021/02377 (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 17, bet. 2021/22:KrU1, rskr. 2021/22:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Institutet för språk och folkminnen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2022 särskilt redovisa hur medlen från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska senast den 1 februari 2023 även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län och till Sametinget.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2022 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Agenda 2030

Institutet för språk och folkminnen ska med utgångspunkt i det riksdagsbundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av agendan. 

Romsk inkludering

Institutet för språk och folkminnen ska särskilt redovisa hur myndigheten, med utgångspunkt i sitt verksamhetsområde och erfarenheter från särskilda uppdrag inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032, har bidragit till att synliggöra, bevara och utveckla romskt språk och romsk kultur.

Kultur i hela landet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Prognoser 2022–2025

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 7 februari,
 • 27 april och
 • 28 oktober.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Institutet för språk och folkminnen ska som expertmyndighet delta i kommittéarbetet och företräda Sverige i samarbete med Svenska Unescorådet och Sveriges permanenta delegation vid OECD och Unesco samt i nära dialog med Kulturdepartementet. Vid behov ska myndigheten inhämta stöd från Riksantikvarieämbetet, Statens musikverk, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Stiftelsen Nordiska museet, Sametinget och andra berörda aktörer. Institutet för språk och folkminnen ska redovisa resultat från årets kommittémöte i en rapport som tas fram i dialog med Kulturdepartementet, Svenska Unescorådet och Sveriges permanenta delegation vid OECD och Unesco, efter genomfört kommittémöte.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år år 2021

Regleringsbrev för 2021

Till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022

Uppdrag om flerspråkig basterminologi som grund för tolkning och översättning

Ändring av regleringsbrev för 2021 (Ku2021/00802)Till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2022

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 292
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 292

Villkor för anslag 1:4

ap.11 Institutet för språk och folkminnen

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

3:3

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen72 251
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)72 251

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Anslagsposten får användas för Institutet för språk och folkminnens förvaltningsutgifter.

  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.1138Inget0
3:3 Institutet för språk och folkminnen
ap.12 1673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 500
Räntekontokredit4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-256 129
2022-02-256 129
2022-03-256 129
2022-04-256 129
2022-05-256 129
2022-06-256 129
2022-07-256 129
2022-08-256 129
2022-09-256 129
2022-10-256 129
2022-11-256 129
2022-12-256 124
Summa73 543
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:3 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Sarah Hurni-Åsberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA, FN
Finansdepartementet/BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI, F, GV
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för kulturanalys
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens musikverk
Statskontoret
Stiftelsen Nordiska museet
Svenska Unescorådet