Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Ekonomistyrningsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet, och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Uppföljning av hur jämställdhetsperspektivet har införlivats i årsredovisningar och budgetunderlag

Myndigheten ska följa upp myndigheters efterlevnad av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ur ett jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingår att granska årsredovisningar och budgetunderlag för 2021 och 2022 från ett urval av de myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (A2020/02041). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 juni 2023. För uppdraget får myndigheten, efter beslut av regeringen, använda 1 500 000 kronor från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2022. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för 2022 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Myndigheten ska avseende 2021 redovisa en samlad analys av uppfyllelsen av det av riksdagen beslutade målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas (prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63). Analysen ska göras med utgångspunkt från dels den resultatredovisning som Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten lämnat i enlighet med återrapporteringskraven i respektive myndighets regleringsbrev för 2021, dels den attitydundersökning som Ekonomistyrningsverket genomför. Ekonomistyrningsverket ska inhämta synpunkter från ovan nämnda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 april 2022.

Myndigheten ska dessutom föreslå vilka kompletterande resultatindikatorer som kan användas för att årligen följa upp det av riksdagen beslutade målet om att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Myndigheten ska beakta möjligheten att basera indikatorer på olika slags datakällor, såsom verksamhetsgenererade data och attitydundersökningar. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget samverka med Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten. Myndigheten ska också ta del av Skatteverkets erfarenheter på området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2022.

Utreda förutsättningarna för en enhetlig struktur för resultatredovisningen i myndigheternas årsredovisningar

Myndigheten ska utreda förutsättningarna för att införa en enhetlig struktur för resultatredovisningarna i myndigheternas årsredovisningar. Förslaget ska utgå från regeringens behov av att ta del av och sammanställa information från flera årsredovisningar, men även omhänderta myndigheternas behov av att utforma resultatredovisningen för en ändamålsenlig rapportering av den egna verksamheten. I uppdraget ingår även att utreda om det ska vara ett obligatoriskt krav att inkludera ett avsnitt om intern styrning och kontroll i årsredovisningen för de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 september 2022.

Beställningsbemyndiganden - Stödsystem, prognoser och användning

Myndigheten ska genomföra en kartläggning och analys av
– de systemstöd som myndigheter använder sig av och som ligger till grund för redovisning av ekonomiska åtaganden och infrianden av dessa i förhållande till tilldelade beställningsbemyndiganden
– hur dessa systemstöd är kopplade till andra relevanta systemstöd såsom investeringsplaner, bidragssystem och den ekonomiska redovisningen
– orsaker till de överskridanden av beställningsbemyndiganden som skett under 2016–2021
– förutsättningarna för att inhämta en prognos från myndigheterna om åtaganden och infrianden för beslutade beställningsbemyndiganden så att budgetpropositionen kan baseras på ett mer aktuellt underlag än myndigheternas budgetunderlag.

Myndigheten ska analysera om det går att skapa förebilder för utformning av systemstöd för beställningsbemyndiganden, och i så fall lämna förslag om hur sådana bör spridas till myndigheterna samt vilken roll Ekonomistyrningsverket skulle kunna ha i det fortsatta arbetet. Myndigheten ska vidare analysera om förståelsen för systemet med beställningsbemyndiganden kan ökas genom att förändra begrepp eller uppställningsformer och i så fall lämna förslag om detta. Slutligen ska förslag lämnas om vilka prognoskrav som bör ställas och hur prognoser för beställningsbemyndiganden skulle kunna inhämtas från myndigheterna inför budgetpropositionen.

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Myndigheten ska redovisa prognosdelen av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2022. Uppdraget ska i övrigt rapporteras senast den 30 september 2022.

Uppdrag inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar

Myndigheten ska initiera och samordna en arbetsgrupp med berörda myndigheter inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar. Arbetsgruppen ska överväga om, och i så fall hur, ökad transparens kan uppnås inom området, samt bedöma om det finns behov av och förutsättningar för ett utvecklat erfarenhetsutbyte samt metodutveckling på området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 september 2022.

Förbereda uppdraget som attesterande organ för EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Ekonomistyrningsverket ska vidta förberedelser för ett effektivt genomförande av uppdraget som attesterande organ för EU:s gemensamma jordbrukspolitik enligt det nya regelverk som kommer att tillämpas för perioden 2023–2027. I uppdraget ingår att anpassa verksamheten till den av Europeiska kommissionen föreslagna modellen för samordnad granskning.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019, som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Återkommande uppdrag

Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 17 mars 2022. För uppdraget disponerar myndigheten 300 000 kronor på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 3 Utvärdering av statens skuldförvaltning.

Prognosjämförelse

Myndigheten ska senast den 13 maj 2022 publicera en rapport med en redovisning av prognosprecisionen och prognosavvikelser för centrala variabler av de prognoser som myndigheten gör, dock ej prognoser av myndighetens förvaltningsanslag. Myndigheten ska i rapporten även göra en prognosjämförelse med andra prognosmakare, däribland regeringen.

Tidsserier över utfallet på statens budget

Myndigheten ska senast den 15 mars 2022 i två rapporter redovisa tidsserier över utfallet för statens budget för perioden 1999–2021 i 2021 respektive 2022 års budgetstruktur.

Underlag om investeringar för forskning och utveckling

Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2021 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2022.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari
– 27 april
– 29 juli
– 28 oktober.

Pågående uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd i arbetet med jämstställdhetsintegrering (A2020/02041).

Ta emot personer för praktik

Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Myndigheten har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdragen ska delredovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Möjliggöra hemarbete

Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra hemarbete t.o.m. den 31 januari 2022 (Fi2021/03909).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket210 340
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)179 072
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)22 268
ap.3Korrekta utbetalningar (ram)9 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Ekonomistyrningsverket förvaltning

Anslagsposten får användas för Ekonomistyrningsverkets förvaltningsutgifter.

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravarbete avseende RK Statsbudgetstöd.

Av medlen får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.3 Korrekta utbetalningar

Medlen får användas för att fullgöra uppdraget Arbete mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.19 1333 %0
ap.26683 %0
ap.32703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar30 000
Räntekontokredit15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2517 529
2022-02-2517 529
2022-03-2517 529
2022-04-2517 529
2022-05-2517 529
2022-06-2517 529
2022-07-2517 529
2022-08-2517 529
2022-09-2517 529
2022-10-2517 529
2022-11-2517 529
2022-12-2517 521
Summa210 340
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.3Korrekta utbetalningar
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ekonomisk styrning-1 24728010 0009 600400-567
Tjänsteexport837-4001 6002 000-40037
Summa-410-12011 60011 6000-530
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning enligt myndigheten motverkar syftet med en verksamhet inom området Ekonomisk styrning, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 16 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamöter i internrevisionsrådet respektive redovisningsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor vardera per år. Arvode till den externa ordföranden i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Susann Magnelind Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1, BASTAB, BATOT och FMAFPM
Näringsdepartementet/LB FJR
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Arbetsförmedlingen
Centrala studiestödsnämnden
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Skatteverket