Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2021-12-16
Ju2021/04139 (delvis)
Ju2021/00479
Ju2021/00978 m.fl.
Se bilaga 1
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Brottsförebyggande rådet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU1, rskr. 2021/22:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådets (Brå) huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck

Brå (Center mot våldsbejakande extremism) ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att ta fram kunskap om eventuell koppling mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck, och vad denna kunskap visar. Om ett sådant samband föreligger, ska Brå redovisa hur man har arbetat med att ge stöd till yrkesverksamma i deras förebyggande arbete. Brå ska i genomförandet samråda med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Jämställdhetsmyndigheten och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Informationssäkerhet

Brå ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetat för att stärka sin informationssäkerhet och för hur den planerar för att möta framtida behov, bl.a. utifrån aktuella digitaliseringsinitiativ.

Jämställdhetsintegrering

Brå ska redovisa hur man arbetat med jämställdhetsintegrering med utgångspunkt i den inrapporterade inriktningen för perioden 2022–2025 (Ju2021/02965).

3

Uppdrag

Brott i nära relationer – Brå ska genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Kartläggningen ska genomföras inom ramen för datainsamlingen av den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som äger rum 2023, och som avser utsatthet för brott under 2022. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 maj 2024.

Grov fridskränkning – Brå ska följa upp brottet grov fridskränkning. I det ingår att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget. Brå ska även analysera rättsväsendets hantering av grov fridskränkning, från anmälan till dom. I det ingår att beskriva skälen till att en stor andel av de anmälda brotten inte leder till lagföring och vad som skulle kunna förbättra utfallet. Brå ska även undersöka vilket stöd och skydd som målsäganden får. Brå får använda 2 000 000 kr från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom UO13 för 2022. För 2023 beräknas 1 000 000 kr för uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 juni 2023.

Forskning om socioekonomiska faktorer och brott – Brå ska göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023.

Sprida strategin bakom Sluta skjut – Brå ska, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården, fortsätta arbetet med att sprida strategin bakom Sluta skjut till fler orter i Sverige i enlighet med det uppdrag som gavs till myndigheterna i september 2021 (Ju2021/03330). En beskrivning av uppdragets genomförande under 2022 ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2024.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan – Brå ska tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården fortsätta arbetet med att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i det uppdrag som gav till myndigheterna i oktober 2019 (Ju2019/01057). Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina resultat till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023.

Ett kunskapslyft för barns rättigheter – Brå ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska fortsatt analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Vidare ska Brå vidta åtgärder utifrån de utvecklingsområden som identifierats och, i den mån det är möjligt, redovisa resultat. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2022 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Brå ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Minskade utsläpp från tjänsteresor – Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Prognoser – Brå ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 7 februari, 27 april, 29 juli och 28 oktober.

Pågående uppdrag

Kvalitetsgranskning av statistiken över anmälda misshandelsbrott – Brå har i uppdrag att göra en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021. Syftet är att kunna publicera tillförlitliga skattningar av nivån och utvecklingen av anmälda misshandelsbrott för att statistiken på ett bättre sätt ska kunna användas vid uppföljning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2023 (Ju2021/03614).

Fördjupat stöd kring kartläggning om våld i nära relationer – Brå ska inom ramen för det brottsförebyggande arbetet ta fram ett fördjupat stöd för hur den generella kartläggningen av brottsligheten i ett område kan kompletteras med en bild av hur våldet i nära relationer ser ut och vilka förutsättningar som finns att förebygga sådant våld. Brå får under 2022 använda 1 000 000 kr från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom UO13. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 3 oktober 2022 (Ju2021/03614).

Utsatta områden – Brå ska, utifrån den Nationella trygghetsundersökningen (NTU), utforma och börja producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2022 (Ju2021/03185).

Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda – Brå ska följa upp resursanvändningen inom Polismyndigheten och analysera resultatet av anslagshöjningarna till myndigheten som syftar till att utöka antalet anställda med 10 000 under perioden 2016–2024. I detta ingår att kartlägga hur de ekonomiska tillskotten har fördelats och använts i Polismyndigheten samt analysera hur verksamheten och dess resultat har utvecklats. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 24 mars 2023 och den 18 oktober 2024. Uppdraget ska slutredovisas senast den 27 mars 2026 (Ju2021/02238).

Vidareutveckla en modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter – Brå ska vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som myndigheten på uppdrag av regeringen redovisade i rapporten En modell för uppföljning av
rättskedjans myndigheter (Brå 2018:8). Brå ska vidareutveckla de delar av modellen som rör resultatmått och strategiska målområden. Uppdraget är ett led i att utveckla en mer heltäckande, sammanhållen och ändamålsenlig uppföljning av rättskedjans verksamheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 november 2022 (Ju2018/04100).

Bakgrundsinformationen i NTU – Brå ska analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Brå ska även analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera. Synpunkter ska inhämtas från relevanta myndigheter och aktörer. En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 juni 2022. Brå får för uppdragets genomförande disponera högst 500 000 kr 2022 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 7 för budgetåret 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast samma datum. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till detta beslut.

Parallella samhällsstrukturer – Brå fick i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att öka kunskapen om hur parallella samhällsstrukturer – inklusive kriminella och släktbaserade nätverk, såsom klanstrukturer – och den brottslighet och otrygghet som är förknippad med sådana strukturer, kan identifieras på lokal nivå. I uppdraget ingår att identifiera och sammanställa motåtgärder som kan vidtas mot sådana strukturer och att redovisa nationella och internationella insatser på området. Brå ska ta fram ett stödmaterial riktat till lokala aktörer om vilka motåtgärder som kan tas fram utifrån den lokala problembilden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 10 juni 2022.

Välfärdsbrottslighet – Brå fick i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att kartlägga problemen med företags och andra organisationers välfärdsbrott mot kommuner och regioner och identifiera åtgärder mot dessa problem. Brå ska identifiera och sprida goda exempel på åtgärder som vidtas av kommuner och regioner, om det bedöms som lämpligt kan det t.ex. ske i form av en vägledning. Brå ska även göra en så kallad crime proofing-analys för att identifiera svaga regelverk som skapar möjligheter för överutnyttjande och direkt brottslighet. Vidare ska Brå lämna förslag i syfte att underlätta och effektivisera rättsväsendets utredningsarbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 25 mars 2022.

Afrofobiska hatbrott – Brå fick i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den afrofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt afrofobi. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet och Forum för levande historia) senast den 25 november 2022. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut. Brå får för genomförandet av uppdraget disponera högst 1 000 000 kronor 2022 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2022. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning. 

Uppföljning av tillämpningen av sexköpsbrott – Brå ska följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster (BrB 6 kap. 11 §) och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (BrB 6 kap. 9 §). Brå ska inom ramen för uppdraget belysa rättsväsendets hantering av dessa brott från anmälan till dom. I det ingår bl.a. att utifrån ärendena beskriva och analysera vilka som köper och säljer sex respektive utnyttjar barn genom köp av sexuell handling, hur köpen initieras och genomförs, beskriva orsakerna till att anmälningar av sexköp läggs ner, kartlägga vilka påföljder som döms ut för sexköp och hur dessa motiveras samt analysera i vilken mån de personer som sålt sex har haft målsägandestatus i de aktuella ärendena. Brå ska utifrån ärendena även studera i vilken mån personer döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt vid sexköp och vad som utmärker dessa ärenden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 april 2022 (Ju2020/03554).

Rättsväsendets digitalisering – Brå ska, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendet digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Uppdraget ska slutredovisas senast den 22 februari 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Stöd och samordning för brottsförebyggande arbete – Brå har i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå ska inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området, utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer, ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete, stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete samt årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats (Ju2017/01526).

Ett kunskapslyft för barns rättigheter – Det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2021 ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. 

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan – Det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2021 ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2022.

Sprida strategin bakom Sluta skjut – Arbetet under 2021 ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 maj 2022 (Ju2021/03330).

Införande av digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU – Brå och övriga berörda myndigheter har i uppdrag att analysera konsekvenserna av att införa digital kommunikation genom e-Codex i civil- och straffrättsliga samarbeten inom EU (Ju2021/02436). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2022.

Praktik för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning – Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 (Fi2018/01701, A2018/00925, Fi2020/04960, A2020/02583).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet177 371
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)137 371
ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism (ram)40 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget får användas för Brottsförebyggande rådets förvaltningsutgifter.

ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Anslaget får användas för utgifter för verksamheten vid ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism och för bidrag till projekt eller verksamhet som bedrivs utanför myndigheten som syftar till att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

1:14

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet45 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)45 157
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län25 000
ap.2Regional samordning av brottsförebyggande arbete (ram)25 000

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

1. Medel under anslagsposten ska användas för att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete genom att:

- utveckla, samla och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete,  

- stimulera, analysera och utvärdera brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta, samt

- bidra till att behovet av utbildning om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

Av anslagsposten får 3 000 000 kr användas först efter beslut av regeringen. 

2. Högst 10 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 

ap.2 Regional samordning av brottsförebyggande arbete

Medlen får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av regional samordning i enlighet med förordningen (2016:1258) om regional samordning av brottsförebyggande arbete.

Av dessa medel får högst 2 333 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.14 1213 %0
ap.21 2003 %0
1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar10 000
Räntekontokredit8 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2514 781
2022-02-2514 781
2022-03-2514 781
2022-04-2514 781
2022-05-2514 781
2022-06-2514 781
2022-07-2514 781
2022-08-2514 781
2022-09-2514 781
2022-10-2514 781
2022-11-2514 781
2022-12-2514 780
Summa177 371
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet
1:7 ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jenny von Knorring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Barnombudsmannen
Brottsoffermyndigheten
Delegationen mot segregation
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Regioner

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:29, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

Ju2021/04139 (delvis)
Ju2021/00479
Ju2021/00978
Ju2020/03083
Ju2020/01913