Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2021-12-22
Fi2021/04004 (delvis)
Finanspolitiska rådet
Box 3273
103 65 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Finanspolitiska rådet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2, bet. 2021/22:FiU2, rskr. 2021/22:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Finanspolitiska rådet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Nytt uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Myndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) med kopia till Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Återkommande uppdrag

Prognos för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa en prognos med tillhörande kommentarer för 2022–2025. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den 28 oktober 2022.

Pågående uppdrag

Ta emot personer för praktik

Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Myndigheten har även i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024.

Möjliggöra hemarbete

Myndigheten har i uppdrag att möjliggöra arbete hemifrån t.o.m. den 31 januari 2022 (Fi2021/03909). 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:6

Finanspolitiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Finanspolitiska rådet10 936
ap.1Finanspolitiska rådet (ram)10 936

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Finanspolitiska rådet

Anslagsposten får användas för Finanspolitiska rådets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:6 Finanspolitiska rådet
ap.13283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Susann Magnelind Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret