Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2021-12-16
Ju2021/00543
Ju2021/04139 (delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 4, bet. 2021/22:JuU:1, rskr. 2021/22:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för 2022-2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

7 februari

27 april

29 juli 

28 oktober

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:15

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden24 804
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)24 804

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Anslagsposten får användas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:15 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.17443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 000
Räntekontokredit1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-252 067
2022-02-252 067
2022-03-252 067
2022-04-252 067
2022-05-252 067
2022-06-252 067
2022-07-252 067
2022-08-252 067
2022-09-252 067
2022-10-252 067
2022-11-252 067
2022-12-252 067
Summa24 804
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Carolina Wahlström Hofgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Integritetsskyddsmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Justitiekanslern
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret