Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
15

2021-12-16
Fö2021/00277 (delvis)
Fö2021/00556 (delvis)
Fö2021/01301 (delvis)
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 6, bet. 2021/2022:FöU1, rskr. 2021/22:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Försvarsunderrättelsedomstolen.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Försvarsunderrättelsedomstolen ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Försvarsunderrättelsedomstolen ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Prognos

Försvarsunderrättelsedomstolen ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 7 februari,

- 27 april,

- 29 juli och 

- 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsunderrättelsedomstolen10 874
ap.1Försvarsunderrättelsedomstolen (ram)10 874

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen
ap.13263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsunderrättelsedomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25906
2022-02-25906
2022-03-25906
2022-04-25906
2022-05-25906
2022-06-25906
2022-07-25906
2022-08-25906
2022-09-25906
2022-10-25906
2022-11-25906
2022-12-25908
Summa10 874
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsunderrättelsedomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Försvarsunderrättelsedomstolen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarsunderrättelsedomstolen får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Jonas Brännström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Domstolsverket
Domarnämnden
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens servicecenter
Sveriges advokatsamfund
Riksgäldskontoret