Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:45

2021-12-16
U2021/04851 (delvis)
U2021/04924
Etikprövningsmyndigheten
Box 2110
750 02 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Etikprövningsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Etikprövningsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden. Avgiftsinkomster ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilagan till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Informationssäkerhet

Etikprövningsmyndigheten ska övergripande redogöra för hur myndigheten arbetar för att stärka den egna informationssäkerheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

3

Uppdrag

Statistik över kliniska studier

Etikprövningsmyndigheten ska undersöka möjligheterna att föra och presentera statistik över kliniska studier i Sverige. Med kliniska studier avses både kommersiella och icke-kommersiella studier samt såväl interventionsstudier som icke-interventionsstudier. Underlaget bör innehålla en behovsanalys av relevant statistik, vilka uppgifter som kan behöva samlas in och vilken statistik som kan vara relevant att presenteras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 augusti 2022.

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisning ska göras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket senast den 22 februari 2023.

Prognoser

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  7 februari,

–  27 april,

–  29 juli, och 

–  28 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att möjliggöra att fler arbetar hemifrån

Fi2021/03909

_

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Etikprövningsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Etikprövningsmyndigheten51 207
ap.1Etikprövningsmyndigheten (ram)51 207

Villkor för anslag 3:11

ap.1 Etikprövningsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Etikprövningsmyndighetens förvaltningsutgifter. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
3:11 Etikprövningsmyndigheten
ap.11 5363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Etikprövningsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-254 267
2022-02-254 267
2022-03-254 267
2022-04-254 267
2022-05-254 267
2022-06-254 267
2022-07-254 267
2022-08-254 267
2022-09-254 267
2022-10-254 267
2022-11-254 267
2022-12-254 270
Summa51 207
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Etikprövningsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Etikprövningsmyndigheten
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Maria Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet, KE
Näringsdepartementet, EIN och SMF
Infrastrukturdepartementet, E
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret