Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2021-12-16
I2021/03294
I2021/03249 (delvis)
I2021/00709
Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sjöfartsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Sjöfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen i årsredovisningen ska det framgå hur myndigheten har bidragit till uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

Jämställdhet

Sjöfartsverket ska redovisa hur arbetet med att dels öka representationen av kvinnor i myndigheten dels utveckla förebyggande åtgärder för att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö inom myndigheten fortskrider samt vilka resultat som nåtts.

Omställning till en fossilfri flotta

Sjöfartsverket får 2022 ett tillskott på 45 miljoner kronor för att påbörja omställningen av Sjöfartsverkets egen båt- och fartygsflotta till att bli fossilfri. Myndigheten ska redovisa hur omställningsarbetet fortskrider och vilka åtgärder som vidtagits.

3

Uppdrag

1. Klimatkompensation

Regeringen har i propositionen Budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22) aviserat ett införande av en klimatkompensation för sjöfarten och för detta föreslogs 300 000 000 kronor per år för 2023 och 2024. För att minska trycket på farledsavgifterna, och därigenom främja överflyttning av gods till sjöfart, ska Sjöfartsverket lämna förslag på hur denna klimatkompensation bör utformas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Vid genomförandet av uppdraget ska Sjöfartsverket inhämta synpunkter från Statens väg- och transportforskningsinstitut . Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 14 april 2022.

 

2. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Sjöfartsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

 

3. Prognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,
27 april,
29 juli, och
28 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025

Den 17 december 2020

Ju2020/04658

Redovisas senast den 1 oktober fram till och med 2025

Uppdrag om stöd till teknisk uppdatering av Sveriges havsgränser

Den 3 november 2021

UD2021/16194

Avslutas senast 2026, ingen redovisning

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter

Den 8 december 2021

Fi2021/03909
FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket34 022
ap.3Civilt försvar - till Sjöfartsverket (ram)34 022

Villkor för anslag 1:1

ap.3 Civilt försvar - till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket369 108
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)369 108

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas för utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet, fritidsbåtsinfrastruktur samt merkostnader för omställning till fossilfri båt- och fartygsflotta.

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket146 184
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)146 184

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka drift och administration av Trollhätte kanal och slussar, Säffle kanal, samt övrig kanalverksamhet och byggnadsminnen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.33 4023 %0
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
ap.10Inget0
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Investeringsplan
Investeringsplan Sjöfartsverket är bifogad som bilaga och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Sjöfartsverket får inom en total ram om 100 000 000 kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2020+/- 2021Int. 2022Kost. 2022+/- 2022Ack. +/- utgå. 2022
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet682 686-140 0002 008 9001 783 900225 000767 686
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

  • Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgiftstarifferna får öka med högst konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS). Medel som används till miljöincitament omfattas inte av restriktionen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringen ställer inte några krav på räntabilitet eller soliditet under perioden 2021–2024, eftersom myndighetens ledning behöver ges alla tillgängliga möjligheter att möta de negativa ekonomiska effekterna till följd av covid-19-pandemin. Regeringen avser inte att ta ut någon utdelning under den aktuella perioden.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2022, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnd inleverans gjorts.

4. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning för verksamhetsåret 2021 i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

5. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

6. Sjöfartsverket får under 2022 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2021/22:1, utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98), se bilagan.

7. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighets-
utövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

8. Sjöfartsverket ska använda och samverka om det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 
5 143 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av
förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Per Hollander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/SSK
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Arbetsgivarverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret