Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2021-12-16
I2021/03293
I2021/03249 (delvis)
Luftfartsverket
601 79 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Luftfartsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2021/22:1 utg.omr. 22, bet. 2021/22:TU1, rskr. 2021/22:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Luftfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det framgå i vilken utsträckning myndigheten bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Redovisning av investeringsobjekt

I treårsplanen för perioden 2023–2025 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

3

Uppdrag

1. Obemannad luftfart

Luftfartsverket ska inom ramen för sitt uppdrag etablera system och tjänster för obemannad luftfart, UTM (Unmanned Aircraft System Traffic Management), på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och enligt regelverket för U-space där det är tillämpligt. Arbetet ska ske i enlighet med nationella och europeiska regelverk, i syfte att säkerställa luftrumskapaciteten för en strukturerad och säker utveckling av drönartrafik i det undre luftrummet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 11 april 2022 och slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 juni 2023.

2. Minskade utsläpp från tjänsteresor

Luftfartsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Myndigheten ska särskilt beskriva vad den kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. Myndigheten ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för myndighetens miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3. Prognoser

Luftfartsverket ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

7 februari,

27 april,

29 juli, och

28 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021–2025.

Den 17 december 2020

Ju2020/04658

Redovisas årligen vid samma tidpunkt som årsredovisningen, som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669).

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanländaarbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Uppdrag om att möjliggöra arbete hemifrån vid statliga myndigheter.

Den 8 december 2021

Fi2021/03909


 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket39 714
ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket (ram)39 714

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Civilt försvar - till Luftfartsverket

Luftfartsverket disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet. En ram på 3 938 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

1:17

Infrastruktur för flygtrafiktjänst (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket299 000
ap.1Infrastruktur för flygtrafiktjänst (ram)299 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Infrastruktur för flygtrafiktjänst

Anslaget får användas för kapitalkostnader avseende investeringar samt övriga utgifter, drift och underhåll avseende statliga åtaganden för flygtrafiktjänst.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2020

1:20

Tillskott till Luftfartsverket (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket0
ap.1Tillskott till Luftfartsverket (ram)0

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Tillskott till Luftfartsverket

Anslaget får användas till att täcka intäktsbortfall för Luftfartsverket med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.23 9713 %0
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst
ap.10Inget0
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket
ap.1 (2020)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram1 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Investeringsplan
Investeringsplan Luftfartsverket är bifogad som bilaga och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Låneram

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Luftfartsverket får ta upp lån i och utanför Riksgäldskontorer till ett sammanlagt belopp om 1 500 000 000 kronor.

Övriga finansiella befogenheter

1. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutaväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 000 000 kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. Vid valutasäkring ska Luftfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

2. Luftfartsverket får placera likvida medel på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i affärsbank, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskotoret ges möjlighet att lämna anbud.

Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.

3. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till  400 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

4. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på högst 650 000 000 kronor.

5. Luftfartsverket får förvärva aktier eller andelar i eller bilda företag samt sälja aktier eller andelar i eller avveckla företag inom ramen för den egna verksamheten efter godkännande från regeringen.

6. Luftfartsverket får teckna ansvarsförsäkring hos enskilt försäkringföretag.

5.2

Utbetalningsplan

Till Luftfartsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2528 227
2022-02-2528 227
2022-03-2528 227
2022-04-2528 227
2022-05-2528 227
2022-06-2528 227
2022-07-2528 227
2022-08-2528 227
2022-09-2528 227
2022-10-2528 227
2022-11-2528 227
2022-12-2528 217
Summa338 714
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luftfartsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket
1:17 ap.1Infrastruktur för flygtrafiktjänst

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen ställer inte några krav på räntabilitet eller soliditet under perioden 2021–2024, eftersom myndighetens ledning behöver ges alla tillgängliga möjligheter att möte de negativa ekonomiska effekterna till följd av covid 19-pandemin. Regeringen avser inte att ta ut någon utdelning under den aktuella perioden.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Den skattemotsvarighet som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2021 fastställs av regeringen i samband med fastställande av 2021 års resultat- och balansräkning.

2. Luftfartsverket får disponera det överskott som kvarstår efter inbetalning av skattemotsvarighet.

3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

4. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för två abonnemang inom detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

5. Luftfartsverket får överlåta viss lös egendom avseende koppar- och fiberförbindelser i delad kabel till Swedavia AB.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Justitiedepartementet/SSK
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner