Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:24

2021-12-16
U2021/04217
U2021/04851 (delvis)
U2021/04903
Örebro universitet
701 82 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Örebro universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Örebro universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Örebro universitet ska anordna restaurangutbildning i Grythyttan. Av årsredovisningen ska verksamhetens omfattning och dess ekonomiska resultat framgå.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 54 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina och ämneslärarexamina)860
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 325

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Örebro universitet ett mål att 4 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet897 172
ap.1Takbelopp (ram)897 172
ap.1.1Takbelopp (ram)873 919
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)23 253

Villkor för anslag 2:25

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 8 200 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet322 304
ap.3Basresurs (ram)322 304

Villkor för anslag 2:26

ap.3 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet5 526
ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan (ram)4 139
ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning (ram)373
ap.46Idébanksmedel (ram)250
ap.100Medel för studenthälsa (ram)764

Villkor för anslag 2:65

ap.23 Lokalisering av verksamhet till Grythyttan

Anslagsposten får användas för utgifter för lokalisering av verksamhet till Grythyttan. 

ap.24 Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning

Anslagsposten får användas för nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning.

ap.46 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.100 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet99 209
ap.10Örebro universitet (ram)99 209

Villkor för anslag 2:66

ap.10 Örebro universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Örebro universitet ersätts för högst 360 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2303 %0
ap.2403 %0
ap.4603 %0
ap.1000Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.722:65 ap.100100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.72ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar232 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Örebro universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25110 352
2022-02-25110 352
2022-03-25110 352
2022-04-25110 352
2022-05-25110 352
2022-06-25110 352
2022-07-25110 352
2022-08-25110 352
2022-09-25110 352
2022-10-25110 352
2022-11-25110 352
2022-12-25110 339
Summa1 324 211
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Örebro universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:25 ap.1.1Takbelopp
2:25 ap.1.2Takbelopp RRF
2:26 ap.3Basresurs
2:65 ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan
2:65 ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning
2:65 ap.46Idébanksmedel
2:65 ap.100Medel för studenthälsa
2:66 ap.10Örebro universitet
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer