Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2021-12-16
U2019/02262 (delvis)
U2020/03817 (delvis)
U2021/04256 m.fl.
Se bilaga 1
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Uppsala universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Uppsala universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Uppsala universitet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

2. Uppsala universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, seismologi, serbiska och turkiska. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

3. Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. I området mäns våld mot kvinnor ingår det som omfattas av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10). Behovet av ny forskning ska kontinuerligt analyseras. Universitetet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området. I detta ingår att stödja driften av en nationell stödtelefon. Universitetet ska redovisa verksamheten särskilt i sin årsredovisning.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 51 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina och ämneslärarexamina)2 330
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 500

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Uppsala universitet ett mål att 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

2

Organisationsstyrning

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en vetenskaplig miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Universitetet ska redovisa verksamheten på Gotland i årsredovisningen.

Statlig ålderspensionsavgift för anslaget 2:64

Eftersom summan av regleringsbeloppet och den preliminära statliga ålderspensionsavgiften 2022 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor beräknas bli negativ, ska Uppsala universitet inte betala någon statlig ålderspensionsavgift för anslaget 2022.

Pensionsmyndigheten ska redovisa 30 016 254 kronor på inkomsttitel 2811 avseende regleringsbelopp för statliga ålderspensionsavgifter som betalats av Uppsala universitet för 2019.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag

Uppdrag om nationellt telefonstöd till våldsutsatta (A2021/02054). En delredovisning som ska omfatta en plan för genomförandet ska lämnas den 31 mars 2022 och Uppsala universitet ska därefter löpande hålla Regeringskansliet informerat om uppdragets genomförande. Uppdraget ska slutredovisas senast den 29 mars 2024.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 038 600
ap.1Takbelopp (ram)2 038 600
ap.1.1Takbelopp (ram)1 959 035
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)79 565

Villkor för anslag 2:3

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 22 000 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Anvisningar för den verksamhet som finansieras med dessa medel finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor avsnitt 6 Genomförande av den svenska återhämtningsplanen.

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 368 441
ap.6Basresurs (ram)2 342 441
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)26 000

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2020–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

Uppsala universitet bemyndigas att under 2019–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 700 000 kronor till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 350 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

I anslaget ingår medel för ett nätverk i Europaforskning i statsvetenskap och för en årsbok om Europaforskning.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer22 478
Energi59 634
E-vetenskap29 817
Molekylär biovetenskap49 886
Politiskt viktiga regioner9 193
Säkerhet och krisberedskap13 110
Vårdforskning11 469


Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

I anslaget ingår en förstärkning av Campus Gotland på 8 484 000 kronor.

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten får användas för att finansiera universitetets uppdrag om kunskap och information om mäns väld mot kvinnor.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet17 482
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)2 062
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)9 634
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 637
ap.44Idébanksmedel (ram)1 000
ap.99Medel för studenthälsa (ram)2 149

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

Anslagsposten får användas för verksamhet vid Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik under 2022. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.). Uppsala universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.2 Internationell lärarfortbildning

Anslagsposten får användas för internationell lärarfortbildning.

ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet

Anslagsposten får användas för sekretariatet för Östersjöuniversitetet.

ap.44 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.99 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet299 293
ap.1Uppsala universitet (ram)298 281
ap.15Utvecklingsmedel (ram)1 012

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Uppsala universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Uppsala universitet ersätts för högst 1 083 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Uppsala universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.15 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Uppsala universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
ap.703 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.4403 %0
ap.990Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.103 %0
ap.1503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.92:64 ap.21100 %
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.692:65 ap.99100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.9ram
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.69ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar725 000
Räntekontokredit282 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25393 651
2022-02-25393 651
2022-03-25393 651
2022-04-25393 651
2022-05-25393 651
2022-06-25393 651
2022-07-25393 651
2022-08-25393 651
2022-09-25393 651
2022-10-25393 651
2022-11-25393 651
2022-12-25393 655
Summa4 723 816
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1.1Takbelopp
2:3 ap.1.2Takbelopp RRF
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:65 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:65 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:65 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:65 ap.44Idébanksmedel
2:65 ap.99Medel för studenthälsa
2:66 ap.1Uppsala universitet
2:66 ap.15Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Universitets- och högskolerådet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:13, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

U2019/02262 (delvis)
U2020/03817 (delvis)
U2021/04256
U2021/04851 (delvis)
U2021/04892