Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2021-12-16
U2021/04237
U2021/04851 (delvis)
U2021/04896
Umeå universitet
901 87 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Umeå universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Umeå universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Umeå universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråken meänkieli och samiska i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språken har samt föra en dialog med företrädare för de nationella minoriteterna. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med de aktuella språken. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

3. Umeå universitet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter. Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning, studieorter och total kostnad för denna verksamhet.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 54 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)1 925
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 720

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Umeå universitet ett mål att 2 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 590 921
ap.1Takbelopp (ram)1 590 921
ap.1.1Takbelopp (ram)1 540 832
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)50 089

Villkor för anslag 2:11

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 14 400 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 231 968
ap.5Basresurs (ram)1 231 968

Villkor för anslag 2:12

ap.5 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiska forskningsområdenBelopp i tkr
Energi57 333
Havsmiljöforskning9 518

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet28 577
ap.14Decentraliserad utbildning (ram)19 157
ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 678
ap.42Idébanksmedel (ram)1 000
ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)4 502
ap.98Medel för studenthälsa (ram)1 240

Villkor för anslag 2:65

ap.14 Decentraliserad utbildning

Anslagsposten får användas för decentraliserad utbildning. 

I anslagsposten ingår 6 478 000 kronor för decentraliserad läkarutbildning.

ap.15 Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet

Anslagsposten får användas för bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet.

ap.42 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.45 Lärarutbildning i minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för lärarutbildning i minoritetsspråk.

ap.98 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet366 457
ap.4Umeå universitet (ram)290 115
ap.8Umeå universitet (ram)75 315
ap.14Utvecklingsmedel (ram)1 027

Villkor för anslag 2:66

ap.4 Umeå universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Umeå universitet ersätts för högst 1 154 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.8 Umeå universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet) kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Universitetet ersätts för högst 360 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för regionens medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter till Regeringskansliet om hur TUA-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

ap.14 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Umeå universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.50Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.4203 %0
ap.4503 %0
ap.980Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.403 %0
ap.803 %0
ap.1403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.702:65 ap.98100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.70ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar638 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25268 159
2022-02-25268 159
2022-03-25268 159
2022-04-25268 159
2022-05-25268 159
2022-06-25268 159
2022-07-25268 159
2022-08-25268 159
2022-09-25268 159
2022-10-25268 159
2022-11-25268 159
2022-12-25268 174
Summa3 217 923
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:11 ap.1.1Takbelopp
2:11 ap.1.2Takbelopp RRF
2:12 ap.5Basresurs
2:65 ap.14Decentraliserad utbildning
2:65 ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet
2:65 ap.42Idébanksmedel
2:65 ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:65 ap.98Medel för studenthälsa
2:66 ap.4Umeå universitet
2:66 ap.8Umeå universitet
2:66 ap.14Utvecklingsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer