Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:41

2021-12-16
U2021/04187
U2021/04851 (delvis)
U2021/04920
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Stockholms konstnärliga högskola
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Stockholms konstnärliga högskola.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40-60 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivet område. Målet och de examina som omfattas av detta anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom området de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (ämneslärarexamina)15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola216 661
ap.1Takbelopp (ram)216 661
ap.1.1Takbelopp (ram)215 408
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)1 253

Villkor för anslag 2:35

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 400 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola55 639
ap.1Basresurs (ram)55 639

Villkor för anslag 2:36

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola7 975
ap.61Lokalkostnader (ram)7 914
ap.95Medel för studenthälsa (ram)61

Villkor för anslag 2:65

ap.61 Lokalkostnader

Anslagsposten får användas för lokalkostnader.

ap.95 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.6103 %0
ap.950Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms konstnärliga högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2523 357
2022-02-2523 357
2022-03-2523 357
2022-04-2523 357
2022-05-2523 357
2022-06-2523 357
2022-07-2523 357
2022-08-2523 357
2022-09-2523 357
2022-10-2523 357
2022-11-2523 357
2022-12-2523 348
Summa280 275
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms konstnärliga högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:35 ap.1.1Takbelopp
2:35 ap.1.2Takbelopp RRF
2:36 ap.1Basresurs
2:65 ap.61Lokalkostnader
2:65 ap.95Medel för studenthälsa

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Stockholms konstnärliga högskola utan krav på full kostnadstäckning får ta ut och disponera avgifter och intäkter från

  • försäljning av visnings- och sändningsrättigheter för studentproduktioner inom konstnärlig utbildning,
  • studentproduktioner, och
  • dansundervisning i praktikkurser som genomförs av studenter vid danspedagogutbildningen.
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer