Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:27

2021-12-16
U2021/04277
U2021/04851 (delvis)
U2021/04906
Mälardalens universitet
Box 883
721 23 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Mälardalens universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Mälardalens universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna verksamhet vid Idélab, som är en del av innovationskontoret vid lärosätet. Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 42 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina och ämneslärarexamina)1 470
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 630

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Mälardalens universitet ett mål att 1 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens universitet693 913
ap.1Takbelopp (ram)693 913
ap.1.1Takbelopp (ram)667 414
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)26 499

Villkor för anslag 2:31

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 6 800 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens universitet282 626
ap.3Basresurs (ram)282 626

Villkor för anslag 2:32

ap.3 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Mälardalens universitet bemyndigas att under 2022 bilda ett holdingbolag knutet till universitetet och besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 1 500 000 kronor i enlighet med riksdagens beslut om budgetpropositionen 2022.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens universitet5 079
ap.27Idélab (ram)4 371
ap.94Medel för studenthälsa (ram)708

Villkor för anslag 2:65

ap.27 Idélab

Anslagsposten får användas för utgifter för Idélab.

ap.94 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:31 Mälardalens universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:32 Mälardalens universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2703 %0
ap.940Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.642:65 ap.94100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.64ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar140 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mälardalens universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2581 801
2022-02-2581 801
2022-03-2581 801
2022-04-2581 801
2022-05-2581 801
2022-06-2581 801
2022-07-2581 801
2022-08-2581 801
2022-09-2581 801
2022-10-2581 801
2022-11-2581 801
2022-12-2581 807
Summa981 618
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mälardalens universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1.1Takbelopp
2:31 ap.1.2Takbelopp RRF
2:32 ap.3Basresurs
2:65 ap.27Idélab
2:65 ap.94Medel för studenthälsa
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer