Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2021-12-16
U2021/04338
U2021/04851 (delvis)
U2021/04905
Malmö universitet
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Malmö universitet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Malmö universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Malmö universitet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 55 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)3 405
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 255

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Malmö universitet ett mål att 4 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet1 071 023
ap.1Takbelopp (ram)1 071 023
ap.1.1Takbelopp (ram)1 036 629
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)34 394

Villkor för anslag 2:29

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 10 600 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet300 160
ap.3Basresurs (ram)300 160

Villkor för anslag 2:30

ap.3 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet81 525
ap.26Tandvårdscentral (ram)80 464
ap.92Medel för studenthälsa (ram)1 061

Villkor för anslag 2:65

ap.26 Tandvårdscentral

Anslagsposten får användas för att bedriva en tandvårdscentral.

ap.92 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
ap.920Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar390 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25121 058
2022-02-25121 058
2022-03-25121 058
2022-04-25121 058
2022-05-25121 058
2022-06-25121 058
2022-07-25121 058
2022-08-25121 058
2022-09-25121 058
2022-10-25121 058
2022-11-25121 058
2022-12-25121 070
Summa1 452 708
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1.1Takbelopp
2:29 ap.1.2Takbelopp RRF
2:30 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral
2:65 ap.92Medel för studenthälsa

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer