Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2021-12-16
U2021/04243
U2021/04851 (delvis)
U2021/04902
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Linnéuniversitetet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Linnéuniversitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister. I årsredovisningen ska universitetet redovisa verksamheten.

2. Linnéuniversitetet ska tillhandahålla fortbildningar för yrkesverksamma journalister om Europeiska unionen. Utbildningarna ska syfta till att höja kunskapen om unionen och hur beslut som fattas på EU-nivå är länkade till beslut som fattas på lokal, regional och nationell nivå. Universitetet ska redovisa utfallet av insatserna för 2022 i universitetets årsredovisning. För uppdraget disponerar universitetet under 2022 högst 1 200 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2022 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 3. 

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina, specialpedagogexamina, yrkeslärarexamina och ämneslärarexamina)2 345
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 570

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Linnéuniversitetet ett mål att 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

3

Uppdrag

Linnéuniversitetet ska identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat. Uppdraget ska fokusera på att stärka redaktioners kunskap om skillnader i de former av hot och hat som riktas mot kvinnliga respektive manliga journalister och att särskilt stärka redaktioners förmåga att hantera angrepp och ofredanden av sexuell karaktär.

Universitetet får använda 700 000 kronor för uppdragets genomförande. Uppdraget finansieras från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet1 202 655
ap.1Takbelopp (ram)1 202 655
ap.1.1Takbelopp (ram)1 166 298
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)36 357

Villkor för anslag 2:23

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 12 200 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet390 389
ap.1Basresurs (ram)390 389

Villkor för anslag 2:24

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget avser 616 000 kronor medel för Institutet för kunskaps- och metodutveckling.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet19 578
ap.21Fortbildning för journalister (ram)11 172
ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)6 935
ap.38Idébanksmedel (ram)250
ap.89Medel för studenthälsa (ram)1 221

Villkor för anslag 2:65

ap.21 Fortbildning för journalister

Anslagsposten får användas för fortbildning för journalister.

ap.22 Utrustning till sjöbefälsutbildning

Anslagsposten får användas för utrustning och ersättning för praktikkostnader på sjöbefälsutbildningen.

ap.38 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.89 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2103 %0
ap.2203 %0
ap.3803 %0
ap.890Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.712:65 ap.89100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.71ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar182 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25134 386
2022-02-25134 386
2022-03-25134 386
2022-04-25134 386
2022-05-25134 386
2022-06-25134 386
2022-07-25134 386
2022-08-25134 386
2022-09-25134 386
2022-10-25134 386
2022-11-25134 386
2022-12-25134 376
Summa1 612 622
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1.1Takbelopp
2:23 ap.1.2Takbelopp RRF
2:24 ap.1Basresurs
2:65 ap.21Fortbildning för journalister
2:65 ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning
2:65 ap.38Idébanksmedel
2:65 ap.89Medel för studenthälsa

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer