Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2021-12-16
U2018/04692
U2019/02262 (delvis)
U2019/03982 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Kungl. Tekniska högskolan
100 44 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kungl. Tekniska högskolan
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kungl. Tekniska högskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 35 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivet område. Målet och de examina som omfattas av detta anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom området de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (ämneslärarexamina)200

Mål för andel biträdande lektorer

Under 2021–2024 har Kungl. Tekniska högskolan ett mål att 4 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. 

2

Organisationsstyrning

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Kungl. Tekniska högskolan ska i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

  • den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,
  • hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,
  • hur medlen fördelats mellan olika områden,
  • samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,
  • hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och
  • SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 359 892
ap.1Takbelopp (ram)1 359 892
ap.1.1Takbelopp (ram)1 295 822
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)64 070

Villkor för anslag 2:17

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 11 000 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 843 660
ap.2Basresurs (ram)1 843 660

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Bemyndiganden

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift till European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (Euro-Bioimaging-ERIC) på högst 1 000 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i den ideella föreningen Ebrains att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 600 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom urban mobilitet under Europeiska instiutet för innovation och teknik (EIT Urban Mobility) att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 540 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor till EIT Raw Materials (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor till EIT Digital (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 700 000 kronor till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2018).

Strategiska forskningsområden

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
E-vetenskap34 402
It och mobil kommunikation118 368
Molekylär biovetenskap116 393
Produktionsteknik21 788
Transportforskning35 548

 
Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid SciLifeLab.

SciLifeLab 

I anslaget ingår 286 157 000  kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid SciLifeLab. Av dessa medel avser 30 317 000 kronor en förstärkning för ökad kapacitet för laborativt stöd vid framtida pandemier.

I anslaget ingår även 56 571 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av  läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

Övrigt 

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

I anslaget ingår 10 000 000 kronor för verksamhet i Södertälje.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan2 089
ap.13Idébanksmedel (ram)1 000
ap.87Medel för studenthälsa (ram)1 089

Villkor för anslag 2:65

ap.13 Idébanksmedel

Anslagsposten får användas för idébanksmedel. Medlen får betalas ut först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.87 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1303 %0
ap.870Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.742:65 ap.87100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.74ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar680 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-25267 136
2022-02-25267 136
2022-03-25267 136
2022-04-25267 136
2022-05-25267 136
2022-06-25267 136
2022-07-25267 136
2022-08-25267 136
2022-09-25267 136
2022-10-25267 136
2022-11-25267 136
2022-12-25267 145
Summa3 205 641
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1.1Takbelopp
2:17 ap.1.2Takbelopp RRF
2:18 ap.2Basresurs
2:65 ap.13Idébanksmedel
2:65 ap.87Medel för studenthälsa
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:20, 2021-12-16

Diarienummerförteckning

U2018/04692
U2019/02262 (delvis)
U2019/03982 (delvis)
U2021/04278
U2021/04851 (delvis)
U2021/04899