Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:39

2021-12-16
U2021/04261
U2021/04851 (delvis)
U2021/04918
Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Kungl. Konsthögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Kungl. Konsthögskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska dela ut tre stipendier till studenter vid arkitekturskolan.

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40-60 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan70 193
ap.1Takbelopp (ram)70 193
ap.1.1Takbelopp (ram)69 695
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)498

Villkor för anslag 2:55

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 200 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan13 037
ap.1Basresurs (ram)13 037

Villkor för anslag 2:56

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan3 730
ap.32Lokalkostnader (ram)1 419
ap.33Stipendier (ram)47
ap.52Särskild förstärkning (ram)2 224
ap.85Medel för studenthälsa (ram)40

Villkor för anslag 2:65

ap.32 Lokalkostnader

Anslagsposten får användas för lokalkostnader. 

ap.33 Stipendier

Anslagsposten får användas för stipendier.

ap.52 Särskild förstärkning

Anslagsposten får användas för förstärkning av verksamheten. 

ap.85 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3203 %0
ap.3303 %0
ap.5203 %0
ap.850Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar59 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-257 246
2022-02-257 246
2022-03-257 246
2022-04-257 246
2022-05-257 246
2022-06-257 246
2022-07-257 246
2022-08-257 246
2022-09-257 246
2022-10-257 246
2022-11-257 246
2022-12-257 254
Summa86 960
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Konsthögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:55 ap.1.1Takbelopp
2:55 ap.1.2Takbelopp RRF
2:56 ap.1Basresurs
2:65 ap.32Lokalkostnader
2:65 ap.33Stipendier
2:65 ap.52Särskild förstärkning
2:65 ap.85Medel för studenthälsa
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer