Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I.31

2021-12-16
U2021/04279
U2021/04851 (delvis)
U2021/04910
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Högskolan i Borås
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Högskolan i Borås.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 50 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivna områden. Målen och de examina som omfattas av dessa anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom respektive område de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina och ämneslärarexamina)925
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)1 245

3

Uppdrag

Tidigare lämnat uppdrag om att etablera plattform för miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode

Uppdrag enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket. Uppdraget redovisas årligen i samband med årsredovisningen. Senast den 31 januari 2023 ska högskolan samlat redovisa och göra en bedömning av de resultat som uppnåtts.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås571 955
ap.1Takbelopp (ram)571 955
ap.1.1Takbelopp (ram)552 843
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)19 112

Villkor för anslag 2:39

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 5 200 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås106 082
ap.1Basresurs (ram)106 082

Villkor för anslag 2:40

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget är 1 142 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås505
ap.75Medel för studenthälsa (ram)505

Villkor för anslag 2:65

ap.75 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.750Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.582:65 ap.75100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.58ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar115 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2556 545
2022-02-2556 545
2022-03-2556 545
2022-04-2556 545
2022-05-2556 545
2022-06-2556 545
2022-07-2556 545
2022-08-2556 545
2022-09-2556 545
2022-10-2556 545
2022-11-2556 545
2022-12-2556 547
Summa678 542
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Borås disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1.1Takbelopp
2:39 ap.1.2Takbelopp RRF
2:40 ap.1Basresurs
2:65 ap.75Medel för studenthälsa
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer