Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:30

2021-12-16
U2021/04235
U2021/04851 (delvis)
U2021/04909
Gymnastik- och idrottshögskolan
Box 5626
114 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Gymnastik- och idrottshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Gymnastik- och idrottshögskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 60 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivet område. Målet och de examina som omfattas av detta anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom området de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Lärar- och förskollärarutbildningar (ämneslärarexamina)380

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan123 864
ap.1Takbelopp (ram)123 864
ap.1.1Takbelopp (ram)117 929
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)5 935

Villkor för anslag 2:37

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 600 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan34 895
ap.1Basresurs (ram)34 895

Villkor för anslag 2:38

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Gymnastik- och idrottshögskolan7 876
ap.101Särskilda medel - Gymnastik- och idrottshögskolan (ram)7 805
ap.104Studenthälsa (ram)71

Villkor för anslag 2:65

ap.101 Särskilda medel - Gymnastik- och idrottshögskolan

Anslaget får användas för Centrum för idrottsforskning.

ap.104 Studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1010Inget0
ap.1040Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar20 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gymnastik- och idrottshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2513 886
2022-02-2513 886
2022-03-2513 886
2022-04-2513 886
2022-05-2513 886
2022-06-2513 886
2022-07-2513 886
2022-08-2513 886
2022-09-2513 886
2022-10-2513 886
2022-11-2513 886
2022-12-2513 889
Summa166 635
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gymnastik- och idrottshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:37 ap.1.1Takbelopp
2:37 ap.1.2Takbelopp RRF
2:38 ap.1Basresurs
2:65 ap.101Särskilda medel - Gymnastik- och idrottshögskolan
2:65 ap.104Studenthälsa
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer