Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2021-12-16
U2021/04851 (delvis)
U2021/04908
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Försvarshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Försvarshögskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Officersutbildning på grundnivå

Försvarshögskolan ska samverka med Försvarsmakten om dimensionering av utbildningen som leder till officersexamen inför
kommande års antagningsomgång. Försvarshögskolan ska i årsredovisningen redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad.

Högre officersutbildning

Inom ramen för Försvarshögskolans kompetensområden ska högskolan på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov tillgodoses. Försvarshögskolan ska i årsredovisningen redovisa hur utbildningsuppdragen har genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd
verksamhet ska anges och kommenteras.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 53 procent kvinnor.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2022–2025 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 7 februari,

– 27 april,

– 29 juli, och

– 28 oktober.

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med
utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området. Återrapporteringen ska ske i enlighet med handlingsplanen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan39 626
ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning (ram)39 626

Villkor för anslag 2:61

ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Av anslagsposten avser 600 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning.

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan24 275
ap.1Basresurs (ram)24 275

Villkor för anslag 2:62

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för att finansiera utgifter för en professur och forskningsprogram inom området kvinnor, fred och säkerhet.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan61
ap.103Medel för studenthälsa (ram)61

Villkor för anslag 2:65

ap.103 Medel för studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1030Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar50 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-255 330
2022-02-255 330
2022-03-255 330
2022-04-255 330
2022-05-255 330
2022-06-255 330
2022-07-255 330
2022-08-255 330
2022-09-255 330
2022-10-255 330
2022-11-255 330
2022-12-255 332
Summa63 962
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:61 ap.1Försvarshögskolan: Grundutbildning
2:62 ap.1Basresurs
2:65 ap.103Medel för studenthälsa

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Verksamheterna utbildning för det civila respektive militära försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred.

2. Verksamheterna forskning för det civila respektive militära försvarets behov får finansieras med avgifter.

3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan.

4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

I avsnittet Ekonomisk redovisning m.m. i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor omfattas inte Försvarshögskolan av punkterna 3 och 4.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Försvarsdepartementet, MFI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet och utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer