Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:28

2021-12-16
U2021/04264
U2021/04851 (delvis)
U2021/04907
Blekinge tekniska högskola
371 79 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Blekinge tekniska högskola
Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2021/22:1 utg.omr. 16, bet. 2021/22:UbU1, rskr. 2021/22:108).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2022 för Blekinge tekniska högskola.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 34 procent kvinnor.

Mål för antal examina

Under 2021–2024 har lärosätet mål om antal utfärdade examina från vissa utbildningar inom nedan angivet område. Målet och de examina som omfattas av detta anges i tabellen nedan. Lärosätet ska i årsredovisningen redovisa antalet utfärdade examina inom området de senaste tre åren för de yrkesexamina som anges i tabellen samt vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet.

Område (examina som omfattas av målet inom parentes)Mål för antal utfärdade examina under 2021–2024
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)630

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:33

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola289 707
ap.1Takbelopp (ram)289 707
ap.1.1Takbelopp (ram)280 019
ap.1.2Takbelopp RRF (ram)9 688

Villkor för anslag 2:33

ap.1.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 2 400 000 kronor kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande där utbildningsutbudet bl.a. ska fokuseras mot utbildning som främjar klimatomställning. Lärosätet har inte rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp för de helårsstudenter som ersätts med dessa medel. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

ap.1.2 Takbelopp RRF

Delposten omfattar medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). 

Delposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:34

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola109 825
ap.3Basresurs (ram)109 825

Villkor för anslag 2:34

ap.3 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola354
ap.50Studenthälsa (ram)354

Villkor för anslag 2:65

ap.50 Studenthälsa

Anslagsposten får användas för att stärka studenthälsan och bl.a. möjliggöra mer preventivt arbete för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa samt stärka stödet för studieovana studenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2022Indrag av anslagsbelopp
2:33 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1.1010 %0
ap.1.2010 %0
2:34 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.572:65 ap.50100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2022 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.57ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneramar och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar38 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Blekinge tekniska högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2022-01-2533 324
2022-02-2533 324
2022-03-2533 324
2022-04-2533 324
2022-05-2533 324
2022-06-2533 324
2022-07-2533 324
2022-08-2533 324
2022-09-2533 324
2022-10-2533 324
2022-11-2533 324
2022-12-2533 322
Summa399 886
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Blekinge tekniska högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:33 ap.1.1Takbelopp
2:33 ap.1.2Takbelopp RRF
2:34 ap.3Basresurs
2:65 ap.50Studenthälsa
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer