Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2021-09-02
Ju2021/03096
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124, prop. 2020/21:99 utg.omr. 4, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Åklagarmyndigheten.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Åklagarmyndigheten bidra till en sådan utveckling. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbete mot sexualbrott, brott i parrelation, brott mot barn och brott med hedersmotiv

 

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur det brottsutredande arbetet och dess resultat har utvecklats på områdena brott i parrelation, brott mot barn, våldtäkt mot vuxna samt köp av sexuella tjänster och människohandel. Avseende brott mot barn ska en särredovisning lämnas för sexualbrott mot barn. Myndigheten ska även beskriva utvecklingen gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn. Åklagarmyndigheten ska vidare redovisa vilket fortsatt utvecklingsarbete som bedrivs för att öka förutsättningarna för uppklaring av sexualbrott mot barn, brott med hedersmotiv, inklusive könsstympning, äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott, och höja kompetensen i organisationen avseende dessa brott för att på så vis bidra till att stärka hela rättskedjan. Åklagarmyndigheten ska säkerställa tillräckligt med resurser och kompetens i hanteringen av dessa ärenden för att fortsatt förstärka utredningsförmågan på området.

Terrorism

Åklagarmyndigheten ska redovisa antal misstänkta personer som lagförts och antal beslut i åtalsfrågan rörande terroristbrottslighet samt beskriva eventuella svårigheter och utmaningar vad gäller att utreda och lagföra terroristbrottslighet.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska redovisa statistik över utrednings- och lagföringsverksamheten samt omfattningen av åtgärder för tillgångs- säkring och förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Internationell civil krishantering och fredsfrämjande

Åklagarmyndigheten ska i särskild ordning i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande FN:s säkerhets- rådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt från den nationella handlingsplanen på området.

Finansiering, villkor och redovisning för Åklagarmyndighetens bidrag till internationell civil krishantering och fredsfrämjande specificeras i regleringsbrev för internationell civil krishantering inom utgiftsområde   7 Internationellt bistånd.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt hållbar både på kort och lång sikt. Jämställdhets- perspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

3

Uppdrag

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Rättsväsendets digitalisering

Åklagarmyndigheten ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2020/03455) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Åklagarmyndigheten ska vara sammanhållande för den del som avser färdigställande av förstudie gällande beslag.

Nuvarande gemensamma strategiska plan för arbetet med rättsväsendets digitalisering löper ut 2022. Åklagarmyndigheten ska därför, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Av planen ska framgå vilka övergripande utvecklingsinsatser Rådet för digitalisering av rättsväsendet avser att prioritera i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2021 och slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården ska i samverkan fortsätta arbetet med att årligen bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan i enlighet med det uppdrag som gavs till myndigheterna i oktober 2019 (Ju2019/01057). Brottsförebyggande rådet ska stödja de fyra myndigheterna och bidra till att analyserna håller så hög kvalitet som möjligt. Uppdraget syftar till att stärka rättskedjeperspektivet och bidra till att myndigheterna samverkar kring hur respektive myndighets prioriteringar, produktivitet och verksamhetsutfall påverkar volymer och resursbehov. Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina resultat till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925) samt senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Digitalt bemötande av brottsutsatta

Åklagarmyndigheten ska utreda hur Aktörsportalen kan användas i kombination med Mina meddelanden för att kunna kommunicera relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2021.

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021 (Ju2019/02369). Ej använda medel som har rekvirerats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet.

Jämställdhetsintegrering

Åklagarmyndigheten ska senast den 1 september 2021 till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhets- integrering för åren 2022–2025 (Ju2020/03556).

Näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten ska, tillsammans med de myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet, inrätta ett pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet med koppling till organiserad brottslighet. Uppdraget samordnas av Polismyndigheten och ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021 (Ju2020/02483).

Felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten ska, tillsammans med de myndigheter som ingår i samverkan mot grov och organiserad brottslighet, inrätta ett pilotprojekt som syftar till att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Uppdraget samordnas av Skatteverket och ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitie- departementet) senast den 1 oktober 2021 (Fi2020/02991).

Anslutning till e-Evidencesystemet

Åklagarmyndigheten ska genomföra en svensk anslutning till det europeiska systemet för digitalt utbyte av elektroniska bevis. Anslutningen ska vara genomförd senast den 1 januari 2022. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2021 (Ju2020/03638).

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Ingående myndigheter har i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål till och med den 31 december 2022 (Ju2019/03624) och att från och med januari 2021 bygga ut den i delar av övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm (Ju2020/01053). Myndigheterna har tillsammans i uppdrag att fortsätta den särskilda försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år till och med den 31 december 2022 (Ju2020/02474). De ska gemensamt redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) hur arbetet i försöksverksamheterna har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.

Användningen av vissa hemliga tvångsmedel

Åklagarmyndigheten ska tillsammans med dels Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Tullverket, dels Säkerhetspolisen, redovisa användningen av vissa hemliga tvångsmedel. Redovisningen ska lämnas senast den 31 maj varje år (Ju2015/04549, Ju2020/01059).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 808 907
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 808 907

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Åklagarmyndigheten

Anslagsposten får användas för Åklagarmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.151 5673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar170 000
Räntekontokredit87 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25143 242
2021-02-25143 242
2021-03-25143 242
2021-04-25143 242
2021-05-25143 242
2021-06-25143 242
2021-07-25158 242
2021-08-25158 242
2021-09-25158 242
2021-10-25158 242
2021-11-25158 242
2021-12-25158 245
Summa1 808 907
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lotta Ganeteg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Kriminalvården
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Polismyndigheten
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket
Riksgäldskontoret