Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2021-09-02
Fi2021/02886
Skatteverket
Solna strandväg 10
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Skatteverket
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 3, bet. 2020/21:SkU1, rskr. 2020/21:93, prop. 2020/21:77 utg.omr. 3, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:175, prop. 2020/21:83 utg.omr. 3, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182, prop. 2020/21:121 utg.omr. 3, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:229, prop. 2020/21:166 utg.omr. 3, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:248).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Skatteverket.

VERKSAMHET

Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för både allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och alla ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten (prop. 2020/21:1 utg.omr. 3).  

Skatteverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat av förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Skatte- verket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Folkbokföringsfelet

Uppgifterna i folkbokföringen ska hålla en hög kvalitet och folkbok- föringsfelet ska vara så litet som möjligt. Skatteverket ska bedöma folk- bokföringsfelets storlek och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska särskilt beskriva hur fel förebyggs och vilka åtgärder som vidtagits för att stärka möjlig- heterna att utifrån riskbedömningar prioritera arbetet med att minska felen.

Kontrollverksamhetens inriktning

Skatteverket ska redovisa hur resurserna i huvudsak har prioriterats till olika områden där kontrollerna kan uppnå bästa möjliga effekt och områden där risk för fel och fusk är hög. Skatteverket ska också redovisa och analysera kontrollverksamhetens resultat avseende t.ex. förändrade skattebeslut och regelefterlevnad.

Verksamhetsutveckling

Skatteverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras uti- från förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina upp- gifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redo- visa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Skatteverket ska även redo- visa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksam- hetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Verksamhetspåverkan till följd av covid-19

Skatteverket ska redovisa hur produktiviteten och kvaliteten i verksam- heten och utvecklingsarbetet samt rekryteringen av medarbetare sammantaget har påverkats till följd av sjukdomen covid-19. Skatteverket ska även redovisa resultatet av myndighetens arbete med regeringens olika stödåtgärder med anledning av sjukdomen covid-19. Skatteverket ska som en del i detta redovisa hur de medel för arbetet med omställningsstöden som skjutits till i prop. 2020/21:1, prop. 2020/21:77, prop. 2020/21:83 prop. 2020/21:121 och prop. 2020/21:166 har använts och hur stor del som har förbrukats. Myndigheten ska också redovisa hur ändrade arbetsförhållanden med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 har påverkat medarbetarnas sjukfrånvaro och hälsa. Skatteverket ska redovisa hur information spridits till företag om de stödåtgärder som vidtagits med anledning av covid-19 och de tillfälliga skatteändringar riktade till företag som beslutats i budgetpropositionen.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Skatteverkets analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Skatteverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron.

3

Uppdrag

Transaktioner som rör jurisdiktioner på EU-förteckningen över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Vid ett möte den 5 december 2017 godkände och offentliggjorde Europeiska unionens råd slutsatser om en EU-förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner. Skatteverket ska utifrån sin kontrollverksamhet redovisa om det finns några kategorier av transaktioner med listade jurisdiktioner i förteckningen inklusive bilaga II som typiskt sett inte verkar ha några affärsmässiga motiv utan huvudsakligen har ett skatteundandragande syfte. Skatteverket får också i uppdrag att analysera om dessa kategorier av skattedrivna transaktioner kan ha koppling till problem med något av de tre kriterierna för listning, dvs. skattetransparens, rättvis beskattning och avsaknad av åtagande för att genomföra åtgärder mot BEPS. Skatteverket ska även, utöver redovisningen och analysen, särskilt granska transaktioner som involverar de jurisdiktioner som är listade på EU-förteckningen inklusive bilaga II. När det gäller granskningen bör den ske årligen och omfatta transaktioner som involverar jurisdiktioner som är listade i förteckningen eller bilaga II vid ingången av varje år. Vidare bör Skatteverket redogöra för vilken betydelse den aktuella EU- förteckningen över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner inklusive bilaga II, med beaktande av rådets slutsatser, kommer att ha inom ramen för kontroll och riskhantering.

Jämställdhetsintegrering

Skatteverket ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhets- integrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), med fokus på delmålen om ekonomisk jämställdhet och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt jämställdhet i bemötande, kommunikation, handläggning, kontroll, tjänsteutveckling och samverkan med externa aktörer. Skatteverket ska också ur ett jämställdhetsperspektiv fortsätta arbetet med att öka säkerheten och minska de negativa konsekvenserna för personer med skyddade personuppgifter. Skatteverket ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhets- integrering för åren 2022–2025. Redovisningen ska innehålla identi- fierade jämställdhetsproblem i myndighetens verksamhet och som myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa. Redovisningen ska även, där det är lämpligt, innehålla uppföljningsbara mål och åtgärder samt beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras i myndighetens verksamhet.

Uppdrag om del av Sveriges avgift till Europeiska unionen baserad på mervärdesskattebas

Skatteverket ska senast den 31 mars 2021 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa senast tillgänglig statistik över Sveriges mervärdesskattebas för 2018, 2019 och 2020. Redovisningen för 2020 ska bestå av preliminärt utfall.

Skatteverket ska senast den 1 juli 2021 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa ett underlag till Sveriges rapport i enlighet med kraven i artikel 7 i rådets förordning nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt.

Skatteverket ska vidare skyndsamt informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om effekter av eventuella retroaktiva justeringar av Sveriges mervärdesskattebas så snart dessa är kända. Om möjligt ska Skatteverket även informera om justeringar av övriga medlemsstaters mervärdesskattebaser.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vid- tagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgäng- liga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Skatteverket framgår av bilaga 1.  

Handläggande myndighet för stöd vid korttidsarbete

Skatteverket är i dag handläggande myndighet efter aktivering enligt 5 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Skatteverket ska vidta förberedelser så att myndigheten fr.o.m. den 1 april 2022 kan vara handläggande myndighet även för de uppgifter som Tillväxtverket i dag har att hantera enligt samma lag. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga delar. Uppdraget ska genomföras i samråd med Tillväxtverket.

Skatteverket ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med
Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2022. Skatteverket ska senast den 20 januari 2022 redogöra för de personella och ekonomiska konsekvenserna av överföringen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket8 408 985
ap.1Skatteverket (ram)8 348 985
ap.2Hantering av nedstängningsstöd (ram)60 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatteverkets förvaltningsutgifter.
  2. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens och Forskar- skattenämndens verksamheter samt för Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA).
  3. Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemannaför- farande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas. 
  4. Anslagsposten får användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och sär- skild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxerings- värden m.m.

ap.2 Hantering av nedstängningsstöd

Anslagsposten får användas för Skatteverkets tillkommande kostnader för hantering och kontroll av förstärkt omställningsstöd, s.k. nedstängningsstöd, till företag som till följd av nedstängning eller förbud varit förhindrade att bedriva verksamhet enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1240 7193 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 310 000
Räntekontokredit704 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25668 665
2021-02-25668 665
2021-03-25686 665
2021-04-25689 443
2021-05-25689 443
2021-06-25706 586
2021-07-25706 586
2021-08-25706 586
2021-09-25706 586
2021-10-25706 586
2021-11-25706 586
2021-12-25706 588
Summa8 348 985
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna7 141-11 110415 278416 653-1 375-5 344
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet1 120-1 73464 81265 027-215-829
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00215 000215 00000
SPAR32 870-2 50040 00047 000-7 00023 370
Tjänsteexport3 757-4 00045 00045 0000-243
Summa44 888-19 344780 090788 680-8 59016 954
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0060 00060 00000
Namnärenden1 7222 00018 00020 000-2 0001 722
Summa1 7222 00078 00080 000-2 0001 722
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110030030000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511006 5006 50000
Ansökningsavgifter avseende europeiskt arvsintyg25110055055000
Summa007 3507 35000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Skatteverket får använda statens centralkonto i Riksbanken för:
– stöd enligt förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb, stöd
enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar, stöd enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd under tiden tills medel för stöden lämnats från Arbetsförmedlingen,
– stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd under tiden tills
medel för stödet lämnats från Trafikverket, och
– stöd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön under tiden tills medel för
stödet lämnats från Försäkringskassan.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Cecilia Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, SSK och Å
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet OFA/ESA och SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet, A och JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Trafikverket
Valmyndigheten