Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
11:2

2021-07-22
U2021/03347
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
103 95 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Universitetskanslersämbetet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 3 maj 2021 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2020.

Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

Universitetskanslersämbetet ska följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2021.

Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

Universitetskanslersämbetet ska följa upp universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2021.

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 2 april 2021.

Uppföljning av sommarkurser

Universitetskanslersämbetet ska följa upp regeringens utökade satsning på sommarkurser (U2019/04118).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2021.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller i särskilda regeringsbeslut

1. Följa och utvärdera verksamhet att anordna viss utbildning (U2013/06568). Redovisas senast den 30 juni 2021.

2. Uppföljning och utvärdering av systemet för kvalitetssäkring (beslut i regleringsbrev för 2017). Redovisas senast den 1 februari 2021.

3. Utvärdering av breddad rekrytering (beslut i ändringsregleringsbrev för 2019). Redovisas senast den 1 mars 2022.

4. Kartläggning av hur ämnes- och yrkeslärarutbildningarna förbereder för arbete i kommunal vuxenutbildning (beslut i ändringsregleringsbrev för 2019). Redovisas senast den 3 maj 2021.

5. Kartläggning av lokalt beslutade urvalsgrunder (beslut i ändringsregleringsbrev för 2019). Redovisas senast den 1 mars 2021.

6. Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande respektive personer med funktionsnedsättning 2016–2020 (A2016/00216, Fi2016/00386, Fi2018/01701, A2018/00925). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021.

7. Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/1963). Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket ska tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. En slutrapport ska lämnas till regeringen (Infrastrukturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2022.

8. Uppdrag att följa upp och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer med utländsk utbildning som har genomgått kompletterande utbildningar (beslut i regleringsbrev för 2020). Redovisas senast den 1 mars 2021.

9. Uppdrag att följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda föreskrifter (beslut i regleringsbrev för 2020). Redovisas senast den 1 mars 2021.

10. Uppdrag att följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nytt examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön (beslut i regleringsbrev för 2020). Redovisas senast den 1 mars 2021.

11. Uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset (beslut i ändringsregleringsbrev för 2020). Uppföljningen ska även ta hänsyn till frågor om breddad rekrytering. Universitetskanslersämbetet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdragets genomförande och löpande redovisa resultaten av uppföljningen samt lämna en slutrapport senast den 1 december 2022.

12. Uppdrag att göra en översyn av regeringens resultatindikatorer för uppföljning av regeringens mål i budgetpropositionen för området universitet och högskolor och vid behov föreslå nya eller förändrade resultatindikatorer (beslut i ändringsregleringsbrev för 2020). Redovisas senast den 15 februari 2021.

13. Uppdrag att fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering (beslut i ändringsregleringsbrev för 2020). Redovisas senast den 1 september 2021.

14. Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

15. Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021, den 1 april 2022, den 1 april 2023 och den 15 februari 2024.

Följande uppdrag ges med anledning av vad regeringen har aviserat i den forskningspolitiska propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60).

Kriterier för benämning av universitet

Universitetskanslersämbetet ska lämna förslag på kvalitetskriterier som kan användas vid regeringens beslut om benämningen universitet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2021.

Redovisning av verksamheten vid Mälardalens högskola ur ett kvalitetsperspektiv

Universitetskanslersämbetet ska lämna en redovisning av verksamheten vid Mälardalens högskola ur ett kvalitetsperspektiv.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2021.

Uppföljning av karriärvägar och meriteringssystem

Universitetskanslersämbetet ska följa upp lärosätenas strategiska arbete med karriärvägar och meriteringssystem med öppen och transparent rekrytering. I uppdraget ingår att kartlägga hur meriteringssystemen premierar undervisning, samband mellan forskning och utbildning, och samverkan med omgivande samhälle. Vidare ingår att kartlägga hur kvinnors och mäns möjligheter att meritera sig tillvaratas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2022.

Utredning av stapling av tidsbegränsade anställningar

Universitetskanslersämbetet ska undersöka förekomst av och analysera s.k. stapling av tidsbegränsade anställningar (tidsbegränsade anställningar som baseras på högskolans särskilda reglering som varvas med andra tidsbegränsade anställningar). Universitetskanslersämbetet ska inhämta synpunkter från Vetenskapsrådet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2022.

Uppföljning av visstidsanställningar

Universitetskanslersämbetet ska följa upp andelen visstidsanställningar vid universitet och högskolor.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.

Uppföljning av mobilitet mellan högskolan och andra sektorer

Universitetskanslersämbetet ska följa upp mobiliteten, i båda riktningarna, mellan högskolan och andra sektorer.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.

Uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå

Universitetskanslersämbetet ska följa upp universitets och högskolors dimensionering av utbildning på forskarnivå.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.

Nätverk för samordning av uppföljning och utvärdering av högskolans verksamhet

Universitetskanslersämbetet ska inrätta och samordna ett nätverk mellan berörda myndigheter som följer upp och utvärderar forskning och utbildning. Syftet är att skapa en överblick över vilka uppföljningar, utvärderingar och andra analyser som genomförs, identifiera samarbetsmöjligheter, samt undvika överlappningar och bidra till ökad kvalitet och effektivitet. Nätverket ska även bidra till hur samordning med berörda myndigheter utanför högskoleområdet ska organiseras och hur information kan tillgängliggöras.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 10 maj 2022.

Översyn av rättsliga förutsättningar att etablera utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige

Universitetskanslersämbetet ska göra en översyn av de rättsliga förutsättningarna för etablering av utbildnings- och forskningsverksamhet i Sverige.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 10 maj 2022.

Utöver uppdrag som ges med anledning av vad regeringen har aviserat i den forskningspolitiska propositionen ges även följande uppdrag.

Översyn av examensbeskrivning för psykologexamen

Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att se över behovet av en ändrad examensbeskrivning av psykologexamen vad gäller målen om att bedriva psykologisk behandling respektive bedriva psykoterapi. I uppdraget ingår att genomföra konsekvensanalys av de förslag som lämnas, t.ex. vad gäller vilka konsekvenser förslagen får för psykoterapeutexamen. Översynen ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2022.

Uppföljning av European Graduate Tracking Initiative

Universitetskanslersämbetet ska följa och samordna arbetet med European Graduate Tracking Initiative. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Uppföljning och utvärdering av verksamhet att anordna viss utbildning

Universitetskanslersämbetets uppdrag att följa upp och utvärdera uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärexamen förlängs. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2025. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet158 416
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)158 416

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet3 500
ap.16Uppdrag om fler vägar till vårdyrken (ram)3 500

Villkor för anslag 2:64

ap.16 Uppdrag om fler vägar till vårdyrken

Medel avser kommande uppdrag om fler vägar till vårdyrken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 7523 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar20 000
Räntekontokredit17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2513 201
2021-02-2513 201
2021-03-2513 201
2021-04-2513 201
2021-05-2513 201
2021-06-2513 201
2021-07-2513 201
2021-08-2513 201
2021-09-2513 201
2021-10-2513 201
2021-11-2513 201
2021-12-2513 205
Summa158 416
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Jonas Brynhildsen
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SMF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer