Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2021-09-09
I2021/02331
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Post- och telestyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, prop. 2020/21:99 utg.omr. 22, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Post- och telestyrelsen (PTS).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Export- och investeringsstrategin

PTS ska inom sitt verksamhetsområde bidra och ge stöd till regeringens arbete med export-och investeringsfrämjande.

Samordning bredband

I syfte att verka för ett samordnat agerande ska PTS i sin roll som expertmyndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom områden som PTS som sektorsmyndighet ansvarar för och inom ramen för den samverkansgrupp som PTS ansvarar för redovisa:

  1. hur arbetet med it-infrastruktur som bedrivs inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden, har genomförts, samt
  2. hur arbetet med att bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad, har genomförts.

Avveckling av kopparnäten

PTS ska följa hur tillgången till ersättningslösningar för telefoni och bredband utvecklas för hushåll och företag som berörs av avvecklingen av kopparnätet samt vilka informationsinsatser som genomförs. Vid behov ska myndigheteten rapportera och föreslå åtgärder till regeringen.

Genomförandet av samverkansprogram 2019–2022

PTS ska utifrån sina ansvarsområden, genom samverkan med Verket för innovationssystem och andra berörda myndigheter, bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling.

Grundläggande betaltjänster

PTS ska redovisa sina främjandeinsatser avseende de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och landsbygder där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Tillsyn av kraven att tillhandahålla kontanttjänster

PTS ska redovisa resultatet och förbrukningen av de medel om
15 000 000 kronor som har tillförts myndigheten för uppgiften att utöva tillsyn över att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

Agenda 2030

PTS ska redovisa resultatet från myndighetens verksamhet som bidrar till relevanta delar av genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som berör myndighetens verksamhet.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli och

25 oktober.

2. Fonden för ett sammanlänkat Europa

PTS ska när det gäller Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

  1. ansvara för Sveriges del i förvaltningen av fondens område när det gäller CEF2Digital,
  2. bistå regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag, samt
  3. samordna sig med Trafikverket och Energimarknadsinspektionen i fråga om bidragsansökningar som rör samtliga tre infrastrukturslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastruktur-
departementet) senast den 25 februari 2022.

3. Stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer

PTS är ansvarig myndighet för stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. PTS ska säkerställa att samtliga Sveriges län med stödberättigade byggnader kan komma ifråga för fördelning av stödmedel. PTS ska vid utförandet av uppdraget verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god geografisk spridning. Vidare ska myndigheten vid utförandet säkerställa att olika typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar.

Inom ramen för uppdraget ska PTS sammanställa stödmedlens geografiska fördelning under 2021 samt i vilken mån återkrav av stödmedel skett till följd av att stödmottagare inte uppfyllt villkor för stöd. Redovisningen ska även innehålla annan information om stödet som PTS bedömer relevant för regeringen med anledning av uppdraget.

PTS ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda för att bredbandsstödet kan komma att ingå som en del i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 25 februari 2022.

4. Uppföljning av bredband

PTS ska när det gäller bredband redovisa följande. 

  1. Hur länsstyrelserna främjat bredbandsutbyggnaden i länet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 25 februari 2022.
  2. Utnyttjandet av samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa behovet av bredbandsstöd för 2021–2022. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 mars 2021 och i uppdaterad form avseende utnyttjandet senast den 30 september 2021.

5. Uppföljning och analys av posttjänster

PTS ska göra en uppföljning och analys av utvecklingen på postmarknaden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 april 2021.

Pågående uppdrag

PTS pågående uppdrag anges i bilagan.

6. Utvärdering av innovationstävlingar för funktionshinderspolitiken

PTS ska låta utföra en oberoende utvärdering av resultat och samhällseffekter av myndighetens innovationstävlingar för perioden 2010–2020. I genomförandet av utvärderingen ska den kunskap som finns hos Myndigheten för delaktighet tillvaratas på lämpligt sätt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2021.

7. Civilt försvar

PTS ska göra en konsekvensanalys i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning utifrån sin hemställan att det bör skapas förutsättningar för tilldelning av statligt stöd inom postområdet på motsvarande sätt som sker genom förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 oktober 2021.

8. Förändrad stödmodell bredband

PTS ska för det bredbandsstöd som myndigheten ansvarar för analysera och bedöma när det är lämpligt att övergång till utbetalning efter upparbetade kostnader kan ske. PTS ska bedöma konsekvenserna av en ändrad utbetalningsmodell och föreslå åtgärder för att hantera dessa. Behov av beställningsbemyndigande som uppstår till följd av en ändrad utbetalningsmodell ska inkluderas i myndighetens budgetunderlag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

9. Informationsinsatser bredband

PTS ska, som ansvarig myndighet för att driva webbportalen Ledningskollen, utvärdera och presentera förslag till hur portalen skulle kunna bidra till ökad samordning i ledningsärenden. Redovisningen ska innehålla en risk- och sårbarhetsanalys samt en åtgärdsplan.

PTS får använda 300 000 kronor för uppdragets genomförande. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagsposten 4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2021. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 28 februari 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

10. Fortsatt främjande av införande av IPv6

PTS ska, med utgångspunkt i de förslag som myndigheten lämnar i rapporten Koppla upp till internet med framtidssäkra IPv6-adresser (PTS-ER-2021:11), inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6. I redovisningen av uppdraget ska PTS redogöra för vilka kvarvarande hinder som finns för införandet av IPv6.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2022.

11. Översyn finansieringsmodell

PTS ska göra en översyn av sin nuvarande finansieringsmodell. Med översynen som utgångspunkt ska PTS lämna förslag till lämplig finansieringsmodell för verksamheten i syfte att minska inlåsningseffekter och öka flexibilitet. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i gällande regelverk och PTS nuvarande uppdrag. Vid uppdragets genomförande ska PTS inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen74 724
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)74 724

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte finansieras med avgifter.

Av anslagsposten får 15 000 000 kronor användas för uppgiften att utöva tillsyn över tillhandahållande av kontanttjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen136 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)136 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för:

– Posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktions-
nedsättning i glesbygd.

– Befordran av blindskrift.

– Nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utvecklingsprojekt, inklusive innovationstävlingar samt andra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 1 500 000 kronor användas för att genomföra studier av it-användning bland personer med funktionsnedsättningar för att komplettera Statistiska centralbyråns undersökning Befolkningens it-användning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den
21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 10 000 000 kronor användas till projektbidrag som beviljas efter ansökan till projekt av mindre betydelse till organisationer som anordnar utbildningar för att personer med speciella behov ska kunna lära sig att använda it och elektroniska tjänster i syfte att åstadkomma social integrering (kommissionens förordning [EU] nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse). Med speciella behov avses personer som befinner sig i socioekonomiskt utsatta grupper samt personer som kan ha större inlärningssvårigheter, t.ex. äldre och nyanlända med låg utbildning.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 3 000 000 kronor användas för särskilda utredningar.

För utgifter med anledning av uppdraget om utvärdering av innovationstävlingar för funktionshinderspolitiken får PTS belasta anslagsposten med högst 1 000 000 kronor.

Av anslagsposten får medel även betalas ut engångsvis och i förskott till myndighet, annan offentlig aktör, företag eller organisation.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen26 037
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)26 037

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får vidare användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 2 och 3 §§ förordningen (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd. 

Anslagsposten får även användas till utgifter för PTS arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser för grundläggande betaltjänster samt för post inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen1 820 014
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen (ram)71 014
ap.3Civilt försvar (ram)74 000
ap.4Stöd för bredbandsutbyggnad (ram)1 575 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer. Detta inbegriper stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer i områden där utbyggnad inte genomförs på marknadsmässig grund. Anslaget får användas för utgifter för administration av åtgärderna.

Av anslagsposten får högst 25 000 000 kronor användas för åtgärder för mobil uppkoppling på fjärrtåg. 

Av anslagsposten får högst 21 000 000 kronor användas för utgifter för bredbandskoordinatorer (I2020/02966), varav högst 3 000 000 kronor för utgifter för administration av koordinatorerna.

Av anslagsposten får högst 22 000 000 kronor användas till de åtgärder inom samhällsomfattande tjänster i enlighet med förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. Åtgärder kan även vara administration, informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning. Högst 7 000 000 kronor får användas för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får 1 000 000 användas för Fonden för ett samman-
länkat Europa (CEF). 

Av anslagsposten får högst 200 000 kronor användas till förvaltning och underhåll för en webbportal med information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

ap.3 Civilt försvar

Anslagsposten får användas för åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer och post samt åtgärder för höjd beredskap.

ap.4 Stöd för bredbandsutbyggnad

Anslagsposten får användas för utbetalning av medel enligt förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Medel får även betalas ut i förskott. Högst 55 000 000 kronor får användas av PTS för de åtgärder som krävs för en effektiv och rättssäker hantering av medlen samt uppföljning och tillsyn av medlen användning. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.12 2413 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.14 088Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.3781Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Inget0
ap.22 130Inget0
ap.32 220Inget0
ap.448 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.1300 000146 910110 69542 3952025
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.345 00017 50014 50013 0002025
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.1240 00085 23880 00074 7622025
ap.230 00027 5521 0001 4482025
ap.3275 000100 00090 00085 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar65 000
Räntekontokredit37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-256 227
2021-02-256 227
2021-03-256 227
2021-04-256 227
2021-05-256 227
2021-06-256 227
2021-07-256 227
2021-08-256 227
2021-09-256 227
2021-10-256 227
2021-11-256 227
2021-12-256 227
Summa74 724
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation35 079-20 839252 000260 000-8 0006 240
Post3 6092 55931 00033 000-2 0004 168
Radioutrustning3 4855528 50010 000-1 5002 537
Betrodda tjänster00757500
Utbyggnad av bredbandsnät1 2921 2535 0005 700-7001 845
Gränsöverskridande paketleveranstjänster08451 9001 9000845
Summa43 465-15 630298 475310 675-12 20015 635
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Radioutrustning

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av radioutrustningslagen (2016:392) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Betrodda tjänster

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Utbyggnad av bredbandsnät

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

PTS verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Totalförsvar945300100 000100 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet.2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131).

Avgiftsuttaget för 2021 fastställs enligt 47 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

PTS ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. PTS ska betala totalt 808 650 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK, PO och Å
Försvarsdepartementet/MFI
Socialdepartementet/SOF
Finansdepartementet/BA, IE2, K, SFÖ och SPN
Näringsdepartementet/BSÄ, JL och RTL
Infrastrukturdepartementet/US
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Kammarkollegiet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
samtliga länsstyrelser
samtliga regioner