Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2021-09-23
I2021/02470
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för digital förvaltning
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, prop. 2020/21:99 utg.omr. 22, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för digital förvaltning.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Myndigheten för digital förvaltning ska redogöra för gjorda prioriteringar, vidtagna åtgärder samt uppnådda resultat i arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och nationellt ramverk för grunddata. Av redovisningen ska det framgå hur medlen på anslag 2.7 Digital förvaltning ap. 1 har fördelats mellan deltagande aktörer. Därutöver ska myndigheten löpande hålla Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat om fördelning av medel.

Bistå regeringen i genomförandet av samverkansprogram 2019–2022

Myndigheten för digital förvaltning ska utifrån sina ansvarsområden kring öppna data, datadriven innovation och förvaltningsgemensam digital infrastruktur, genom samverkan med Verket för innovationssystem och andra berörda myndigheter, bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram.

Agenda 2030

Myndigheten för digital förvaltning ska redogöra för hur myndighetens verksamhet kan bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Samlad analys av digitalisering

Myndigheten för digital förvaltning ska lämna en samlad analys av digitaliseringen. Analysen ska utgå ifrån myndighetens uppgifter och ska inkludera såväl statliga myndigheter som kommuner och regioner.

Myndigheten ska i sin samlade analys särskilt redogöra för:

  • hur digitaliseringen i den offentlig förvaltningen fortskrider och vilka effekter och nyttor digitaliseringen av den offentliga förvaltningen leder till, och
  • vilka indikatorer som är lämpliga för att följa digitaliseringens utveckling i samhället. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Nationell samordnare enligt förordningen om en gemensam ingång

Myndigheten för digital förvaltning ska fortsatt vara nationell samordnare i enlighet med artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt mot de andra medlemsstaterna och mot Europeiska kommissionen i frågor som rör förordningen. Myndigheten ska vidare främja en enhetlig tillämpning och kontroll av kvaliteten av informationen, förfarandena och hjälp- eller problemlösningstjänsterna. Myndigheten ska också informera om förordningen och dess implikationer samt delta i arbetet i Europeiska kommissionens samordningsgrupp.

Utveckling och förvaltning av dataportal.se

Myndigheten för digital förvaltning ska förvalta och vidareutveckla dataportal.se som en nationell plattform för datadelning, dvs. att hantera och tillgängliggöra data som strategisk resurs.

Tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data

Myndigheten för digital förvaltning ska analysera de tekniska förvaltningsgemensamma förutsättningarna för tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 25 februari 2022.

Pågående uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens.

I2019/01416, I2019/01020 (delvis)

Den 2 maj 2019

Den 31 januari 2021

Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

I2019/03306, I2020/03366

Den 11 december 2019

Ändringsbeslut 17 december 2020

Den 31 januari 2021

Uppdraget avslutas 31 december 2021

Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

I2019/03307, I2020/03367

Den 11 december 2019

Ändringsbeslut 17 december 2020

Den 31 januari 2021

Uppdraget avslutas 31 december 2021

Uppdrag att vara projektledare för respektive använda Hack for Sweden.

I2020/00911

Den 16 mars 2020

Den 31 januari 2021

Uppdrag att möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data om individen.

I2020/02024

Den 30 juli 2020

Den 1 juni 2021

Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningarna för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen.

I2020/02241

Den 3 september 2020

Den 15 juni 2021

Uppdrag att förbereda och genomföra inordnandet av uppdrag avseende analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken.

I2020/02963

Den 19 november 2020

Den 21 september 2021

Ersättningsmodell digital post.

I2020/03353

Den 17 december 2020

Den 16 april 2021

Analys av Europeiska kommissionens förslag till förordning om ändring av eIDAS-förordningen

Myndigheten för digital förvaltning ska analysera förutsättningar och risker inför att den offentliga förvaltningen ska kunna tillhandahålla och nyttja digitala plånböcker i enlighet med Europeiska kommissionens förslag till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Myndigheten ska också genomföra en analys av kostnader och nyttor för den offentliga förvaltningen med verksamhetsanpassning inför användandet av digitala bevis och plånböcker enligt Europeiska kommissionens förslag samt vilken påverkan förslaget har på det
svenska e-legitimationssystemet. Myndigheten ska beakta om förslaget kan ha betydelse för det pågående uppdraget att ta fram en genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen (I2021/01595).

Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 januari 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:6

Myndigheten för digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning151 191
ap.1Myndigheten för digital förvaltning (ram)151 191

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för digital förvaltning

Anslagsposten får användas för Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter.

2:7

Digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning68 144
ap.1Förvaltningsgemensam digital infrastruktur (ram)56 750
ap.2Digital förvaltning (ram)11 394

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Anslagsposten får användas för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Bidrag från anslagsposten får lämnas till statliga myndigheter, kommuner och regioner samt till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB. 

Av anslagsposten får högst 500 000 kronor användas för administrativa kostnader kopplat till bidragshanteringen.

ap.2 Digital förvaltning

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller regioners verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering.

För utgifter med anledning av uppdraget om analys av Europeiska kommissionens förslag till förordning om ändring av eIDAS-förordningen får Myndigheten för digital förvaltning beslasta anslagsposten med 594 000 kronor.

Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).


4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2020

1:18

Myndigheten för digital förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för digital förvaltning0
ap.11Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter (ram)0

Villkor för anslag 1:18

ap.11 Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter

Anslagsposten får användas för Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning
ap.11 (2020)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:6 Myndigheten för digital förvaltning
ap.14 370Allt0
2:7 Digital förvaltning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning
ap.1 (2020)ram
ap.2 (2020)ram
ap.4 (2020)ram
ap.7 (2020)ram
ap.8 (2020)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar45 000
Räntekontokredit12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för digital förvaltnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2512 141
2021-02-2512 141
2021-03-2512 141
2021-04-2512 141
2021-05-2512 141
2021-06-2512 141
2021-07-2513 058
2021-08-2513 058
2021-09-2513 058
2021-10-2513 058
2021-11-2513 058
2021-12-2513 055
Summa151 191
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för digital förvaltnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för digital förvaltning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsfinansierad verksamhet
Digital identifiering009900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Digital identifiering

Ekonomiskt mål?

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten gällande privata aktörers anslutning till noden för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering som myndigheten tillhandahåller är att avgifterna ska bidra till kostnaderna

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:7 Digital förvaltning är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:7 Digital förvaltning.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM, PO, MIG och SSK
Socialdepartementet/FS, SF och SOF
Finansdepartementet/BA, S3, SFÖ och SPN
Utbildningsdepartementet/UH och S
Näringsdepartementet/BI, JL och MK
Kulturdepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/TM och US
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Trafikutskottet
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Försäkringskassan
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriet
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Riksarkivet
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Tullverket