Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2021-06-23
S2020/08536 (delvis)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 1056
405 22 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 10, bet. 2020/21:SfU1, rskr. 2020/21:148).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

VERKSAMHET

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och ISF rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Förstudie om löneväxling

ISF ska genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna att inhämta data och statistik avseende förekomsten av
löneväxling till tjänstepension. Förstudiens resultat ska användas för att bedöma möjligheten att genomföra en fördjupad studie vars syfte är att analysera effekter av löneväxling till tjänstepension utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende Inspektionen för socialförsäkringen.  

Jämställdhetsintegrering

ISF ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). ISF ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Uppdrag om timschablonen inom assistansersättning

ISF ska kartlägga och analysera timschablonen inom assistansersättningen. I uppdraget ingår att kartlägga hur den används för lönekostnader och andra kostnader såsom t.ex. arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö, rådgivning mm. Av kartläggningen ska det framgå i vilken utsträckning som subventionerade anställningar används inom personlig assistans. ISF ska vidare sammanställa och analysera underlag som bedöms relevanta för en stabil och långsiktig uppräkning av schablonbeloppet inom assistansersättning. Genomförandet av uppdraget ska ske i samarbete med Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan. Dessutom ska ISF ta de kontakter som behövs med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under uppdraget ska dialog föras med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende Inspektionen för socialförsäkringen. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april,
  • 30 juli och
  • 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut om uppdragetRedovisningstidpunkt

Utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

Regleringsbrev för 2017
S2017/02622 (delvis)
S2018/04767 (delvis)

den 1 december 2022

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701den 15 januari 2021

Uppföljning av reform inom bostadsbidrag och underhållsstöd för barn som bor växelvis

Regleringsbrev för 2018

den 15 december 2022

Uppdrag angående uppföljning och utvärdering av förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

S2019/03299

den 30 november 2021

Uppdrag att granska Försäkringskassans tillämpning av utredningsskyldigheten enligt 110 kap. 13 § socialförsäkringsbalken i vissa fall

S2019/03411

den 31 mars 2021

Agenda 2030

Regleringsbrev för 2020

den 22 februari 2022

Ökad kunskap om efterlevandestöd och andra socialförsäkringsförmåner när barn är placerade

Regleringsbrev för 2020

den 15 juni 2021

den 30 september 2021 redovisas de delar i uppdraget som rör registerdata

Uppdrag att utvärdera reformen om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

S2020/08254

den 5 februari 2021

den 30 november 2021

den 30 september 2022

Uppdrag att sammanställa en komparativ analys av tidig pensionering

S2020/08536

den 23 september 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen71 647
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)71 647

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Inspektionen för socialförsäkringen

Anslagsposten får användas för Inspektionen för socialförsäkringens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.12 1493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar5 500
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 971
2021-02-255 971
2021-03-255 971
2021-04-255 971
2021-05-255 971
2021-06-255 971
2021-07-255 971
2021-08-255 971
2021-09-255 971
2021-10-255 971
2021-11-255 971
2021-12-255 966
Summa71 647
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Sofia Ståhl
Kopia till

Socialförsäkringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Sveriges Kommuner och Regioner