Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2021-06-23
I2021/01903
I2021/01899
Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sjöfartsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, prop. 2020/21:208 utg.omr. 22, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:422).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Sjöfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen i årsredovisningen ska det framgå hur myndigheten har bidragit till uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

Rapportering av it-incidenter

Sjöfartsverket ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhet

Utifrån de jämställdhetspolitiska målen ska Sjöfartsverket verka för att öka representationen av kvinnor inom myndigheten samt, inom ramen för sitt arbetsmiljöarbete, utveckla förebyggande åtgärder för att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021.

Myndigheten ska därefter årligen redovisa hur arbetet fortskrider samt vilka resultat som nås. Redovisningen ska innehålla identifierade hinder för ökad jämställdhet och en trygg arbetsmiljö för både män och kvinnor samt en plan för åtgärder. Redovisningen ska också beskriva hur jämställdhet integreras i relevanta delar av myndighetens interna processer och innehålla identifierade förbättringsområden.

3

Uppdrag

1. Staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer

Sjöfartsverket ska redogöra för hur myndigheten har verkat och avser verka förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer i enlighet med politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316) och hur myndigheten bidrar till det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken.

Redogörelsen ska även belysa hur samverkan med andra statliga byggherrar och fastighetsägare bidragit till erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning avseende gestaltningsfrågor och hur detta arbete kan utvecklas. Redogörelsen ska dessutom belysa hur myndigheten agerat förebildligt för minskad klimatpåverkan. Formerna för återrapportering ska utformas i dialog med Boverket och redogörelsen ska lämnas till Boverket senast den 30 september 2021.

2. Prognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,
29 april,
30 juli, och
25 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Planeringsanvisningar för det civila försvaret.

Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen redovisa hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts.

Den 10 december 2015

Ju2015/09669

I samband med årsredovisningen.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

Fi2018/01701

Den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

A2018/00925

Den 15 januari 2021.

Uppdrag att analysera och föreslå hur myndighetens båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri.

Den 16 april 2020

I2020/01135

Den 31 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket27 108
ap.3Civilt försvar - till Sjöfartsverket (ram)27 108

Villkor för anslag 1:1

ap.3 Civilt försvar - till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket188 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)188 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas för utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur.

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka 

  • drift och administration av Trollhätte kanal och slussar,
  • Säffle kanaler, samt
  • övrig kanalverksamhet och byggnadsminnen.

1:20

Tillskott till Sjöfartsverket (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket130 000
ap.1Tillskott till Sjöfartsverket (ram)130 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Tillskott till Sjöfartsverket

Anslaget får användas för att förstärka Sjöfartsverkets ekonomi till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2020

1:21

Tillskott till Sjöfartsverket (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket0
ap.1Tillskott till Sjöfartsverket (ram)0

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Tillskott till Sjöfartsverket

Anslaget får användas till att täcka intäktsbortfall för Sjöfartsverket med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.38133 %0
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
ap.10Inget0
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
ap.10Inget0
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket
ap.10Inget0
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket
ap.1 (2020)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Låneram

Sjöfartsverket får inom en total ram om 100 000 000 kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet533 500-175 0001 935 0001 975 000-40 000318 500
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

  • Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgiftstarifferna får öka med högst konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS). Medel som används till miljöincitament omfattas inte av restriktionen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringen ställer inte några krav på varken räntabilitet eller soliditet under perioden 2021–2024, eftersom myndighetens ledning behöver ges alla tillgängliga möjligheter att möta de negativa ekonomiska effekterna till följd av covid-19-pandemin. Regeringen avser inte att ta ut någon utdelning under den aktuella perioden.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2021, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnd inleverans gjorts.

4. Sjöfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

5. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

6. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

7. Sjöfartsverket får under 2021 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2020/21:1, utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131, se bilagan).

8. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighets-
utövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

9. Sjöfartsverket ska använda och samverka om det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 
4 987 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB och finansieras genom att Sjöfartsverket ska ta ut avgifter från sjö- och flygräddningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om
förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av
förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra
fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter
är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då
marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Sofia Holmgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret