Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2021-07-22
N2021/02153
N2021/01341 (delvis)
Skatteverket
171 94 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:28 Evenemangsstöd inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslaget 1:28 Evenemangsstöd (prop. 2020/21:166 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU49, rskr. 2020/21:250).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:28

Evenemangsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 000 000
ap.1Evenemangsstöd (ram)3 000 000

Villkor för anslag 1:28

ap.1 Evenemangsstöd

Skatteverket får använda anslagsposten för utgifter för evenemangsstöd i enlighet med förordningen (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Högst 25 000 000 kronor får användas för Skatteverkets kostnader för att administrera stödet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:28 Evenemangsstöd
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Camilla Lehorst
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SKA
Kulturdepartementet, CSM, KO och RS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret