Miljödepartementet


Regeringsbeslut
16

2021-06-23
M2021/01249 (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens geotekniska institut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:100, prop. 2020/21:1 utg.omr. 20, bet. 2020/21:MJU1, rskr. 2020/21:143, prop. 2020/21:99 utg.omr. 20, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

Statens geotekniska institut (SGI) ska redovisa intäkter och kostnader från uppdragsverksamheten samt hur stor del av kostnaderna som har belastat förvaltningsanslaget. 

Göta älv

SGI ska samlat redovisa hur anslag 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, har använts. Redovisningen ska omfatta verksamheten vid delegationen för Göta älv, arbetet med utbetalning och fördelning av bidrag för planering samt genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred. SGI ska även redovisa hur bidraget fördelats med en analys av vilka resultat bidraget lett till.

Klimatanpassning

SGI ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.2 Klimatanpassning – del till Statens geotekniska institut, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter myndigheten bedömer att insatserna har fått. 

Agenda 2030

SGI ska redogöra för hur myndigheten i sitt arbete för en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området har bidragit till att nå målen för hållbar utveckling samt samverkat med andra aktörer i arbetet med Agenda 2030.

Stöd till regeringens strategi för standardisering

SGI ska redovisa resultatet av sitt arbete med att följa upp regler och standarder på nationell, europeisk och internationell nivå till stöd för regeringens mål som framgår av regeringens standardiseringsstrategi dnr UD2018/12345 från den 26 juli 2018. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur myndigheten samverkar med berörda aktörer för ett effektivt genomförande av regler och standarder i Sverige inom det geotekniska området.

3

Uppdrag

Prognoser

SGI ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:5

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut55 328
ap.1Statens geotekniska institut (ram)55 328

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statens geotekniska institut

Anslaget får användas för SGI:s förvaltningsutgifter.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:20

Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut175 000
ap.1Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv (ram)175 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv

Anslagsposten får användas dels för verksamheten vid delegationen för Göta älv, dels för utbetalning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred.

  • Kostnader för verksamheten vid delegationen för Göta älv får uppgå till högst 40 000 000 kronor. I det ingår att samordna, prioritera och stödja insatser som minskar ras- och skredrisker längs Göta älv, besiktning och kontroll av Göta älv samt att genomföra geotekniska utredningar.
  • Resterande medel får fördelas som bidrag. Av dessa får SGI använda högst 2 000 000 kronor för utgifter i samband med administration av bidraget. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens geotekniska institut
ap.11 6593 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv
ap.1165 00045 00045 00075 0002025
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar17 500
Räntekontokredit5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 611
2021-02-254 611
2021-03-254 611
2021-04-254 611
2021-05-254 611
2021-06-254 611
2021-07-254 611
2021-08-254 611
2021-09-254 611
2021-10-254 611
2021-11-254 611
2021-12-254 607
Summa55 328
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling009 00009 0009 000
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning006 00006 0006 000
Summa0015 000015 00015 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGI får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för sin uppdragsverksamhet. 

På regeringens vägnar
Per Bolund
Kerstin Grönman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SBA SPN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Civilutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret