Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2021-09-02
Fi2021/02887
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
172 21 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kronofogdemyndigheten
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Kronofogdemyndighetens verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 3, bet. 2020/21:SkU1, rskr. 2020/21:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kronofogdemyndigheten.

VERKSAMHET

Kronofogdemyndigheten ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och alla ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten (prop. 2020/21:1 utg.omr. 3).

Kronofogdemyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat utsökningsbalken och förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Medelshantering

Kronofogdemyndigheten ska ha en långsiktigt effektiv, rättssäker och hållbar hantering av in- och utbetalning av medel. Myndigheten ska redovisa handläggningstiderna, vilka fel som förekommer, i vilken omfattning de förekommer och vilka konsekvenser de medför. Myndigheten ska även beskriva hur felen åtgärdas och förebyggs.

Bekämpa välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet

Kronofogdemyndigheten har tillförts tillfälliga medel under 2020-2022 för att stärka bekämpningen av välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet, bland annat penningtvätt. Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förstärka arbetet med att förhindra och motverka ekonomisk brottslighet samt resultatet av åtgärderna. Vidare ska Kronofogdemyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med relevanta statliga och kommunala myndigheter. 

Verksamhetsutveckling

Kronofogdemyndigheten har tillförts tillfälliga medel under 2021–2023 för att digitalisera och automatisera verksamheten. Myndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Kronofogdemyndigheten ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Barnkonventionen

Kronofogdemyndigheten ska redovisa hur erfarenheterna från kunskaps- lyftet om barnets rättigheter omhändertagits och vilka resultat som uppnåtts.

Rapportering av it-incidenter

Kronofogdemyndigheten ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Verksamhetspåverkan till följd av covid-19

Kronofogdemyndigheten ska redovisa hur produktiviteten och kvaliteten i verksamheten och utvecklingsarbetet samt rekryteringen av med- arbetare sammantaget har påverkats till följd av sjukdomen covid-19. Myndigheten ska också redovisa hur ändrade arbetsförhållanden med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 har påverkat med- arbetarnas sjukfrånvaro och hälsa.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Kronofogdemyndighetens analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa individbaserad statistik med ålder som indelningsgrund och 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron. 

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Kronofogdemyndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. Redovisningen ska inne- hålla identifierade jämställdhetsproblem i myndighetens verksamhet eller i samhället och som myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa. Redovisningen ska även innehålla uppföljningsbara mål och åtgärder samt beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras i myndighetens verksamhet.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksam- heten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Kronofogdemyndigheten framgår av bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 109 972
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)2 109 972

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

  1. Anslagsposten får användas för Kronofogdemyndighetens förvaltningsutgifter.
  2. Från anslagsposten får högst 3 000 000 kronor utbetalas för stöd till forskning inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Utbetalda medel ska särredovisas i årsredovisningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Kronofogdemyndigheten
ap.263 2993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar540 000
Räntekontokredit115 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25175 831
2021-02-25175 831
2021-03-25175 831
2021-04-25175 831
2021-05-25175 831
2021-06-25175 831
2021-07-25175 831
2021-08-25175 831
2021-09-25175 831
2021-10-25175 831
2021-11-25175 831
2021-12-25175 831
Summa2 109 972
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna878-86110 5629 701861878
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet1371341 6481 514134405
Tjänsteexport-13604 3004 3000-136
Summa879-72716 51015 5159951 147
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 625 0001 625 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken, skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Charlotte Carrborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet, PO och SSK
Finansdepartementet, OFA/ESA och SFÖ
Kulturdepartementet, CSM
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM och MRB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret