Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2021-06-17
S2021/05119 (delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156, prop. 2020/21:99 utg.omr. 9, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Inspektionen för vård och omsorg.

VERKSAMHET


1

Mål och återrapporteringskrav

Utveckling av riskbaserad tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med riskanalyser som ligger till grund för myndighetens egeniniterade tillsyn.

Effektiv handläggning av ej verkställda beslut

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndighetens arbete har bidragit till att effektivisera handläggningen av ej verkställda beslut som rapporteras av kommuner i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Tillsyn av ärenden som är aktuella för en skade- eller dödsfallsutredning

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att utveckla tillsynen av ärenden som är aktuella för en skade- eller dödsfallsutredning enligt lag (2007: 606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall sedan förändringar av lagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Samverkan med Försäkringskassan 

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur samverkan med Försäkringskassan har genomförts och på vilket sätt den har bidragit till att förbättra verksamheten i frågor som rör personlig assistans och tandvård.

Samverkan med patientnämnderna

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att förbättra samverkan med patientnämnderna avseende analyser av klagomålsärenden. 

Enhetliga tillsynsbeslut

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma mer enhetliga tillsynsbeslut. 

Jämställdhetsintegrering

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Effektivisering av tillsyns- och tillståndsverksamheten

Inspektionen för vård och omsorg ska ha väl fungerande datainfrastruktur som främjar en strategisk och effektiv tillsyns- och tillståndsverksamhet. Vidare ska myndigheten utveckla automatiserad inhämtning av information samt datadrivna analysmodeller som kan användas för att effektivisera tillsynen och tillståndsprövningen. I återrapporteringen ska Inspektionen för vård och omsorg redovisa måluppfyllelse och genomförda insatser. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten har utvecklat informationsinhämtningen och i vilken utsträckning datadrivna analysmodeller används inom tillsynen och tillståndsprövningen. 


3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för vård och omsorg rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

Uppföljning av LSS-boenden

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten följer upp att brister i LSS-boenden för såväl barn som vuxna, som framkommer i samband med inspektioner och Lex Sarah-anmälningar, åtgärdas. Vidare ingår att redovisa hur resultatet av myndighetens inspektioner återförs till berörda kommuner och vilken uppföljning som görs av kommunernas åtgärder. I uppdraget ingår även att redogöra för hur kunskapen från inspektionerna systematiseras och bidrar till kunskapsutvecklingen inom myndigheten och i arbetet med myndighetens övriga tillsynsarbete när det gäller LSS. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 april 2021, och slutredovisas senast den 15 december 2021. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende Inspektionen för vård och omsorg. 

Underlag om förebyggande strategisk tillsyn av hälso- och sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg ska inkomma med underlag som innehåller förslag vad gäller utveckling av myndighetens förebyggande tillsyn avseende patientsäkerhetsrisker inom hälso- och sjukvården. Myndigheten ska särskilt beakta behovet av samarbete och gemensamma tillsynsinsatser med andra berörda aktörer, bl.a. Arbetsmiljöverket, i syfte att genomföra utredningar som kan peka på sådana risker för patienter som kan hänföras till brister på systemnivå. Myndigheten ska beskriva konsekvenserna av eventuella förslag. En delredovisning ska inkomma till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2021. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2022. Redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

Prognos

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

  • 5 februari
  • 29 april
  • 30 juli
  • 25 oktober

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut A2018/00925

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut Fi2018/01701

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag att inkomma med avgiftsunderlag.

Regeringsbeslut S2020/09038

den 15 februari 2021

Redovisning av regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter ska förutom till Tillväxtverket också redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars.

Regeringsbeslut N2014/5377

den 1 mars årligen 2015-2021

Uppdrag om analys av regelverket för tillståndsprövning.

Regleringsbrev 2019

Slutredovisning den 31 mars 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Regeringsbeslut Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

Regeringsbeslut A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag om att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Regeringsbeslut S2020/06171

Till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen den 1 september 2021

Uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn.

Regeringsbeslut S2020/07838

den 15 juni 2021

Uppföljning av tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin.

Regeringsbeslut S2020/08100

den 1 december 2021

Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott.

Regeringsbeslut S2020/03321

den 1 december 2021

Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga.

S2020/08835

den 1 mars 2023

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång.

I2020/03233

Redovisas ej

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:12

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg764 427
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)764 427

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Inspektionen för vård och omsorg

Anslagsposten får användas för Inspektionen för vård och omsorgs förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:12 Inspektionen för vård och omsorg
ap.122 6323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar35 000
Räntekontokredit30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2562 869
2021-02-2562 869
2021-03-2562 869
2021-04-2562 869
2021-05-2562 869
2021-06-2564 298
2021-07-2564 298
2021-08-2564 298
2021-09-2564 298
2021-10-2564 298
2021-11-2564 298
2021-12-2564 294
Summa764 427
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Blodverksamhet25524 9784791 4208206006 057
Tillståndsprövning för upphandling i välfärden2552-61 230-41 52332 56071 650-39 090-141 843
Tillståndsprövning biståndsbedömt trygghetsboende255220231602040273
Vävnads- och cellverksamhet25523 126821 2701 1001703 378
Summa-52 924-40 93135 31073 590-38 280-132 135
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Tilde Eriksson
Kopia till

Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tillväxtverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner