Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2021-06-17
S2021/05131
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering Agenda 2030

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med fokus på den sociala dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling. 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya och ändrade uppdrag

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Detta uppdrag ersätter tidigare givna uppdrag som lämnades i regeringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regeringsbeslut I:23 (dnr S2019/05315/RS) angående Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för nya områden. Med anledning av regeringens satsning på Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ska Myndighet för vård-och omsorgsanalys genomföra en internationell utblick där strategier och handlingsplaner kartläggs och analyseras för vårdförlopp. I denna kartläggning och analys av vårdförlopp ska olika länders organisation av vårdförlopp beskrivas där det är relevant. Utifrån den internationella utblicken och kartläggningen ska relevanta frågeställningar presenteras ur olika perspektiv som ska fungera som underlag för fortsatt uppföljning av Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta myndigheter och i dialog med SKR och andra parter och aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 oktober 2021. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 900 000 kronor under 2021 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 40 Jämlik sjukvård. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Uppdrag att sammanställa och analysera insatserna och beskriva utveckling på området kvinnors hälsa och förlossningsvården 2015–2022

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska sammanställa de insatser som genomförts på området kvinnors hälsa och förlossningsvården till följd av regeringens satsning under åren 2015–2022. I uppdraget ingår att beskriva hur området har utvecklats under samma period samt i de delar som myndigheten bedömer som relevanta analysera insatserna. Sammanställningen ska inkludera både statliga och regionala insatser till följd av regeringsuppdrag och överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2022 och slutredovisas senast den 1 maj 2023. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 2 250 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 33 Kvinnors hälsa och förlossningsvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Återkommande uppdrag

International Health Policy Survey

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska under 2021 genomföra analyser utifrån de svenska resultaten i tidigare års undersökningar samt genomföra en jämförande studie av den s.k. International Health Policy Survey (IHP). Syftet med IHP är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2022. Myndigheten får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2021. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli,

25 oktober.

Pågående uppdragUppdrag givet iAvrapportering
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 2020-04-01 och 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 2020-04-01 och 2021-01-15
Uppdrag om att genomföra analyser utifrån International Health Policy Survey (IHP)Uppdrag i 2020 års regleringsbrev2021-03-15
Uppdrag att stärka förutsättningarna för strategisk ledarskapsutveckling inom kommunalt finansierad vård och omsorg

Regeringsbeslut

S/2019/04728/FST

2021-02-24

Uppdrag att utvärdera IBICUppdrag i 2020 års regleringsbrev2021-02-12
Uppdrag om tillgänglighet till primärvård i Sveriges landsbygder

Regeringsbeslut

S2020/06224/FS
2021-11-02
Uppdrag att följa upp patientlagens genomslag

Regeringsbeslut

S2020/02828/FS

2021-10-31
Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård

Regeringsbeslut

S2020/03320/FS

2021-01-31 redovisning om fast läkarkontakt, 2021-10-01 delredovisning, 2023-03-31 slutredovisning

Uppdrag att utvärdera överenskommelsen om digitalisering inom äldreomsorgen

Regeringsbeslut

S2020/04363/SOF

2021-09-30 delredovisning, 2023-03-31 Slutredovisning

Uppdrag att analysera konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Regeringsbeslut

S2020/05412/SOF
2021-01-29
Uppdrag att analysera precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården

Regeringsbeslut

S2020/04093/FS
2021-05-28
Uppdrag inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd
för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Regeringsbeslut

S2020/01591/SOF

2023-11-30
Uppdrag att fortsatt Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut

A2020/02583
Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:8

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys37 768
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)37 768

Villkor för anslag 4:8

ap.1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Anslagsposten får användas för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.11 1333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 147
2021-02-253 147
2021-03-253 147
2021-04-253 147
2021-05-253 147
2021-06-253 147
2021-07-253 147
2021-08-253 147
2021-09-253 147
2021-10-253 147
2021-11-253 147
2021-12-253 151
Summa37 768
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:8 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Lovisa Persson
Kopia till

Socialutskottet
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Regioner