Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2021-07-22
N2021/02154
N2021/01976 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:25 Researrangörslån inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslaget 1:25 Researrangörslån (prop. 2020/21:77 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU40, rskr. 2020/21:179, prop. 2020/21:208 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:25

Researrangörslån (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet679 000
ap.1Researrangörslån (ram)679 000

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Researrangörslån

Kammarkollegiet får använda anslagsposten för utgifter för lån i enlighet med förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, för återbetalning eller prisavdrag till resenärer enligt paketreselagen (2018:1217) och för utgifter för lån i enlighet med förordningen (2021:814) om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 samt för administrationen av dessa lån. Av medlen får Kammarkollegiet använda högst 4 000 000 kronor för administrationen av lån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:25 Researrangörslån
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Camilla Lehorst
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L2
Finansdepartementet, BA, ESA och KO
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret