Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2021-06-23
Ju2021/02430
Statens haverikommission
Box 6014
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21FöU1, rskr. 2020/21:120, prop. 2020/21:99 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens haverikommission.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Statens haverikommission ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Pågående regeringsuppdrag

Uppdragen att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A) och senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:7

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission69 299
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)69 299

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:7 Statens haverikommission
ap.11 4333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 983
2021-02-253 983
2021-03-253 983
2021-04-253 983
2021-05-253 983
2021-06-253 983
2021-07-257 566
2021-08-257 566
2021-09-257 566
2021-10-257 566
2021-11-257 566
2021-12-257 571
Summa69 299
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Åsa Thollén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott