Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2021-06-23
N2021/01967
N2021/01910 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145, prop. 2020/21:99 utg.omr. 24, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet279 472
ap.1Bidrag till företagsutveckling och innovation (ram)279 472

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Anslaget utbetalas månadsvis med en tolftedel till Almi Företagspartner AB för att täcka kostnader för bolagets verksamhet. Tillskottet om 10 miljoner kronor ska i sin helhet utbetalas snarast, dock senast den 31 juli 2021.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Maria Olofsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Almi Företagspartner AB