Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2021-06-03
Ku2021/01475
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 51
201 20 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 och den 18 mars 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för tillgängliga medier och nedan angivet anslag. Ändringen innebär ändrat anslagsvillkor för anslaget 11:5 Stöd till taltidningar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för tillgängliga medier.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten har samverkat och vilka resultat som nåtts som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

3

Uppdrag

Prognoser 2021-2024

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes senast den

  • 5 februari,
  • 29 april och
  • 25 oktober.

Alla väljare

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation. Under 2021 ska ett särskilt fokus vara att uppmärksamma att det 2021 är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige och på demokratins möjligheter och utmaningar idag. Verksamheten ska särskilt inriktas mot grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska även inriktas mot nyanlända som inte är fullt ut röstberättigade. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda högst 800 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati. Myndigheten ska engångsvis rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 4 mars 2022.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023.

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier127 349
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)127 349

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Myndigheten för tillgängliga medier

Anslaget får användas för Myndigheten för tillgängliga mediers förvaltningsutgifter.

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier45 481
ap.1Stöd till taltidningar (ram)45 481

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelser om statligt stöd till taltidningar (2013:9).

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Medlen får användas för utgifter för produktion och distribution av taltidningar.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten samt för avskrivningar och räntor för utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera verksamheten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.13 8203 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar23 000
Räntekontokredit4 796
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2510 612
2021-02-2510 612
2021-03-2510 612
2021-04-2510 612
2021-05-2510 612
2021-06-2510 612
2021-07-2510 612
2021-08-2510 612
2021-09-2510 612
2021-10-2510 612
2021-11-2510 612
2021-12-2510 617
Summa127 349
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Lottie-Ann Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/GV, UH
Näringsdepartementet/HT/D
Arbetsmarknadsdepartementet, MRB
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens servicecenter