Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2021-06-03
Ku2021/01473
Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Riksarkivet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Riksarkivet. Ändringen innebär att myndighetens låneram sänks.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Riksarkivet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Bidragsintäkter

Riksarkivet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Kultur i hela landet

Riksarkivet ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2021 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Riksarkivet ska medverka genom att genomföra insatser och aktiviteter inom sin verksamhet som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Riksarkivet ska genomföra uppdraget i dialog med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022. 

Prognoser 2021–2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Myndigheten ska i kommentarerna särskilt informera om åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med utgiftsutvecklingen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och
 • 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Riksarkivet ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020N2014/02501Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheterna ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet11 061
ap.9Riksarkivet (ram)11 061

Villkor för anslag 1:4

ap.9 Riksarkivet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet441 117
ap.1Riksarkivet (ram)441 117

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

Anslagsposten får användas för Riksarkivets förvaltningsutgifter.

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivet får använda högst 9 500 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.9331Inget0
6:1 Riksarkivet
ap.113 2333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar153 000
Räntekontokredit55 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25113 044
2021-04-25113 044
2021-07-25113 044
2021-10-25113 046
Summa452 178
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitaliseringstjänster-23 863-4004 8504 350500-23 763
Heraldisk uppdragsverksamhet-604004000-6
Stöd till arkivbildare-1045025020050-4
Övrig uppdragsverksamhet-5011003 5003 200300-101
Summa-24 474-2509 0008 150850-23 874
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0031 000031 00031 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv007 50007 5007 500
Rådgivning till kommuner och enskilda002000200200
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd002 00002 0002 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)005 00005 0005 000
Övrigt003000300300
Summa0046 000046 00046 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/ ESD
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Kammarkollegiet
Myndigheten för kulturanalys
Statens kulturråd
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Gotlands kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
samtliga länsstyrelser
samtliga regioner