Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2021-06-17
Fö2021/00733
Försvarets materielverk
Banérgatan 62
115 88 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarets materielverk
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försvarets materielverk ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

1

Mål och återrapporteringskrav

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda aktörer i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten planerar för en anpassad materielanskaffning under höjd beredskap, inklusive samverkan med leverantörer av försvarsmateriel och tjänster.

Försörjningstrygghet

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter och i dialog med näringslivet utveckla försörjningstryggheten för att tillgodose kraven på krigsorganisationens uthållighet.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten utvecklat sin verksamhet och sina processer för att försörjningstryggheten bättre ska svara mot kraven på krigsorganisationens uthållighet. Redovisningen bör bl.a. inkludera vilka åtgärder som vidtagits för att bidra till att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter trots störningar i försörjningen samt åtgärder för att öka materielens och andra viktiga varor och tjänsters tillgänglighet och uthållighet.

Anskaffning av materiel

Försvarets materielverk ska bistå Försvarsmakten med tekniska, kommersiella och ekonomiska underlag till stöd för framtagandet av investeringsplaner enligt 9 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Försvarets materielverk ska vidare yttra sig om genomförbarheten av investeringsplanen i fråga om anskaffning av materiel och anläggningar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa en uppföljning av pågående större materielobjekt. Av redovisningen ska även framgå den årliga utvecklingen av respektive materielobjekt.

Redovisningen ska inkludera:

 • en ekonomisk uppföljning per materielobjekt av dels leverantörskostnader, dels Försvarets materielverks direkta kostnader,
 • vilka leveranser av materielobjekt eller delar därav som mottagits från leverantörer,
 • vilken materiel, när och till vilket ekonomiskt värde som fysiska tillgångar överförts till Försvarsmakten samt
 • väsentliga avvikelser från ursprunglig planering, vilka åtgärder som vidtagits för att hantera avvikelserna samt myndighetens leveransprognos.

Provverksamhet

Försvarets materielverk ska utveckla myndighetens samordning med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut inför besök av utländska myndigheter som ska genomföra verksamhet vid Försvarets materielverks provanläggningar.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndigheten har utvecklat samordningen med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut inför besök av utländska myndigheter som ska genomföra verksamhet vid Försvarets materielverks provanläggningar.

Försvarets materielverk ska redovisa hur myndighetens provresurser använts i den anskaffande verksamheten per stridskraft. Av redovisningen ska framgå i vilken omfattning prov avseende nationella materielobjekt utförts av annan aktör än myndigheten och vilka skäl som funnits för att inte använda myndighetens egna provresurser. 

Försvarets materielverk ska redovisa vilka avtal som tecknats under året med utländska myndigheter, prissättning i förhållande till det ekonomiska målet om full kostnadstäckning samt hur samordningen med Försvarsmakten skett vid genomförandet av provverksamheten.

Exportstödjande verksamhet

Försvarets materielverk ska utveckla den exportstödjande verksamheten i syfte att främja en kostnadseffektiv materielförsörjning. Särskild vikt ska läggas vid att stärka samordningen mellan berörda myndigheter och näringsliv.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla den exportstödjande verksamheten.

Försvarets materielverk ska vidare efter samverkan med Försvarsmakten redovisa en samlad bedömning av affärsmässigheten i den exportstödjande verksamheten. Av redovisningen ska framgå intäkter, kostnader och risker per genomförd och pågående exportaffär, inklusive myndigheternas respektive kostnader.

Stöd till regeringen i EU-relaterat arbete

Försvarets materielverk ska i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut fortsatt bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med det Europeiska försvarsindustriprogrammet och den Europeiska försvarsfonden. Myndigheten ska ha en fortlöpande dialog med relevanta branschorganisationer och andra aktörer.

Försvarets materielverk ska fortsätta att utveckla arbetet med det nationella koordineringskontoret för den Europeiska försvarsfonden.

Formerna för samverkan med staten och relevanta aktörer i näringslivet ska särskilt beaktas.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa resultat och utfall av arbetet med det Europeiska försvarsindustriprogrammet och den Europeiska försvarsfonden.

Standardisering

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa resultatet av sitt arbete med att följa upp regler och standarder på nationell, europeisk och internationell nivå till stöd för regeringens mål som framgår av regeringens standardiseringsstrategi dnr UD2018/12345 från den 26 juli 2018. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur myndigheten samverkar med berörda aktörer för ett effektivt genomförande av regler och standarder i Sverige.

Affärsmässighet och transparens

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka korruptionsförebyggande insatser som har gjorts samt göra en bedömning av om hur de vidtagna åtgärderna bidrar till att minska riskerna för korruption vid myndigheten.

Miljökrav i upphandlande verksamhet

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa antalet upphandlingar, och den ekonomiska omfattningen, där miljöhänsyn tagits genom tillämpning av miljökriterier eller på annat sätt. Redovisningen ska också spegla det totala antalet upphandlingar och deras ekonomiska omfattning.

Försvarets materielverk ska redovisa för regeringen hur verksamheten bidrar till de svenska miljömålen samt Sveriges åtaganden under Parisavtalet.

Ändrad finansiell styrmodell

För materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverk belasta anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar kommande budgetår enligt tidigare finansiell styrmodell. Utgifter till utomstatliga leverantörer får därmed belasta avsedd kredit enligt finansiella villkor i detta regleringsbrev. Försvarets materielverk ska successivt minska behov av övrig kredit i denna del. Kreditbehovet ska upphöra när dessa objekt i sin helhet har anslagsavräknats eller senast vid utgången av budgetåret 2027.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2022 redovisa en prognos över hur åtagandet mot anslaget samt den övriga krediten har utvecklats för hela den period som aktuella materielobjekt kommer att hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell, senast till och med 2027. Av redovisningen ska framgå totalt åtagande mot anslag per budgetår fördelat på:

 • ej beställd del av åtagandet mot anslag,
 • utestående statliga åtaganden och
 • infriade åtaganden som inte redovisats mot anslag.

Av redovisningen ska även en plan för kreditavveckling framgå.

3

Uppdrag

Objektsramar

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i uppdraget att särredovisa materielområden och lämna förslag till objektsramar.

Cybersäkerhet

Försvarets materielverk ska i samband med budgetunderlaget för 2022 redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras att vidtas med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) som träder i kraft den 28 juni 2021. Försvarets materielerk ska, inom ramen för uppdraget, föra en nära dialog med relevanta aktörer.

Pesco

Försvarets materielverk ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt delta, följa upp och hålla sig informerad om det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco).

Försvarets materielverk ska därtill genomföra projekt inom Pesco enligt bilaga 2.

Försvarets materielverk ska i samband med årsredovisning redovisa hur myndighetens arbete och deltagande i Pescoprojekten fortskrider.

Planering och rapportering av internationella möten

Försvarets materielverk ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för internationella möten på policynivå eller som i övrigt av myndigheten bedöms vara av större betydelse. Senast en vecka efter genomfört möte ska Försvarets materielverk redovisa en skriftlig rapport.  

Internationella överenskommelser och avtal

Försvarets materielverk ska senast den 27 april 2021 redovisa en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser och avtal som har ingåtts under 2020 och vilka som upphört. Myndigheten ska också kortfattat redovisa läget i pågående förhandlingar av överenskommelser och avtal.

Försvarets materielverk ska vidare senast den 27 april 2021 redovisa arbetsläget där myndigheten har ett bemyndigande att förhandla generella säkerhetsskyddsavtal och projektsäkerhetsskyddsavtal med andra länder.

Underlag för internationell rapportering

Försvarets materielverk ska senast den 11 maj 2021 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för den årliga rapporteringen till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och till Förenta nationerna (FN) avseende dels export och import av konventionella vapen, dels militärt innehav av konventionella vapen.

Anmälan av vapenprojekt

Försvarets materielverk ska senast den 16 april 2021 redovisa på vilket sätt kravet att anmäla vapenprojekt, som följer av 13 § förordningen (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt, inarbetats i myndighetens interna processer och rutiner.

Utveckling av den ekonomiska rapporteringen och resultatredovisningen

Försvarets materielverk ska fortsätta att utveckla den finansiella styrningen och resultatstyrningen exempelvis avseende investeringar samt den ekonomiska rapporteringen och resultatredovisningen till regeringen, med särskilt fokus på budgetunderlag och årsredovisning. 

Arbetet ska ske med stöd av Ekonomistyrningsverket, regeringens beslut om uppdrag till Ekonomistyrningsverket att lämna stöd till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket (Fö nr 18) den 17 december 2020.

Försvarets materielverk ska löpande redovisa sitt arbete och en skriftlig redovisning ska inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 oktober 2022.

Pågående uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning

I april 2018 beslutade regeringen om fortsatta uppdrag. Dessa ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända för praktik 2021-2023

Redovisning ska göras till Statskontoret senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960).

Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Redovisning ska göras till Statskontoret senast den 1 april 2021 (A2020/02583).

Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarets materielverk ska senast den 17 februari 2021 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar anslagspost 1 Leverantörsutgifter för leveranser fördelat för 2020 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 3.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk14 831 238
ap.1Leverantörsutgifter för leveranser (ram)14 831 238

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser

Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag utifrån fastställd investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar.

Anslagsposten finansierar utgifter för anskaffning av materiel och anläggningar och avser statens betalningar till leverantörer för materiel eller materieltjänster. Detta omfattar utveckling, anskaffning och återanskaffning samt åtgärder där avsikten är att förändra teknisk förmåga eller prestanda, inklusive förlängning av livstiden. Anslagsposten får även finansiera utgifter för avveckling av anslagsfinansierad materiel och anläggningar.

Anslagsposten finansierar utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

Anslagsposten finansierar även utgifter i samband med anskaffning som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:11

Försvarets materielverk (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk1 957 997
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)14 224
ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen (ram)653 110
ap.5Myndighetsförvaltning (ram)1 199 738
ap.6Internationellt materielsamarbete och export (ram)90 925

Villkor för anslag 1:11

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten får användas för arbete med en nationell certifieringsordning för it-säkerhet i produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan, genomföra certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen

Anslagsposten får användas i enlighet med Försvarsmaktens uppdrag för anskaffning av materiel och anläggningar.  

Anslagsposten får användas för de  förvaltningsutgifter och utgifter för samhällsinvesteringar inom materielförsörjningen som är direkt knutna till anskaffning av materielobjekt och förberedelse av materielobjekt för anskaffning. 

ap.5 Myndighetsförvaltning

Anslagsposten får användas för de av myndighetens förvaltningsutgifter inom materielförsörjningen, som inte är direkt knutna till anskaffning av materiel och anläggningar.

Anslagsposten får även användas för utgifter hänförliga till uppgiften som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering.

Därtill får anslagsposten användas för indirekta kostnader kopplade till myndighetens arbete i EU-projektet rescEU Medical stockpiling.

ap.6 Internationellt materielsamarbete och export

Anslagsposten får användas för verksamhet inom områdena teknik, marknad och materiel till stöd för regeringen. Anslagsposten får även användas för internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1741 5613 %0
1:11 Försvarets materielverk
ap.24273 %0
ap.419 5933 %0
ap.535 9923 %0
ap.62 7273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.171 000 00015 541 81614 602 43540 602 8962030
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försvarets materielverks redovisning av beställningsbemyndiganden ska avse utestående åtaganden mot utomstatliga leverantörer. För materielobjekt där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den 1 januari 2019, enligt vad som framgår av myndighetens kompletterande budgetunderlag för 2019, ska Försvarets materielverks redovisning även avse åtaganden som byggs upp av beställningar mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk, minskat med Försvarets materielverks myndighetsutgifter. Infriande av åtaganden ska ske vid tidpunkterna för anslagsbelastning. För dessa materielobjekt ska Försvarets materielverk redovisa aggregerat utfall fördelat på

 • ej beställd del av åtagandet mot anslag,
 • utestående statliga åtaganden och
 • infriade statliga åtaganden som inte redovisats mot anslag.

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar925 000
Räntekontokredit503 623
Övriga kontokrediter
- Försvarets materielverk behov av rörelsekapital43 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försvarets materielverk behov av rörelsekapital

Villkor övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Från den övriga kreditramen verkställs myndighetens betalningar inklusive de som avser myndighetens egen verksamhet.

 • 14 500 000 000 kronor får användas för myndighetens behov av rörelsekapital för att hantera övergången till en ny finansiell styrmodell. Försvarets materielverk ska månadsvis korrigera belastningen mellan den övriga kreditramen och räntekontokrediten för betalningar som avser anslaget 1:11 Försvarets materielverk och anslaget 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar ap. 1 Leverantörsutgifter för de materielobjekt som hanteras enligt ny finansiell styrmodell. För de materielobjekt som omfattas av övergångslösning i och med regeringens beslut den 24 maj 2018 (Fö 16) och enligt vad som framgår av Försvarets materielverks kompletterande budgetunderlag för 2019–2021 ska redovisning mot anslag ske utifrån överenskomna milstolpar mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten.
 • Befintliga avtal inom vidmakthållande m.m. som per den 2018-12-31 inte varit möjliga att överföra till Försvarsmakten, och där Försvarsmakten lämnat samråd, får belasta den övriga kreditramen. Försvarets materielverk ska fakturera Försvarsmakten skyndsamt så att inbetalningen från Försvarsmakten i möjligaste mån sker vid samma tidpunkt som Försvarets materielverks betalning till industrin.
 • 5 000 000 000 kronor får användas för förskott till leverantörer.
 • 23 500 000 000 kronor får användas för hantering av avtal inom försvarsexportområdet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 399 103
2021-02-251 399 103
2021-03-251 399 103
2021-04-251 399 103
2021-05-251 399 103
2021-06-251 399 103
2021-07-251 399 103
2021-08-251 399 103
2021-09-251 399 103
2021-10-251 399 103
2021-11-251 399 103
2021-12-251 399 102
Summa16 789 235
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Leverantörsutgifter för leveranser
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter
1:11 ap.6Internationellt materielsamarbete och export
1:11 ap.5Myndighetsförvaltning
1:11 ap.4Direkta utgifter i materielanskaffningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Avgiftsbelagd verksamhet
Försvarsmakten: vidmakthållande002 700 0002 700 00000
Försvarsmakten: övrig verksamhet237 09801 200 0001 200 0000237 098
Övriga kunder-14 95301 327 9001 327 9000-14 953
-varav tjänsteexport000000
Evaluering och certifiering av IT-produkter002 0002 00000
Tjänsteexport47 8980100100047 898
Summa270 04305 230 0005 230 0000270 043
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

 1. För myndighetens tjänster mot Försvarsmaktens verksamhet avseende vidmakthållande, förutsättningsskapande och anskaffning ska avgifterna beräknas till direkta kostnader.
 2. För myndighetens tjänster mot Försvarsmakten avseende övrig verksamhet ska avgifterna beräknas med full kostnadstäckning.
 3. För myndighetens tjänster mot övriga kunder avseende exempelvis exportstödjande verksamhet, test- och evaluering samt civil säkerhet ska avgifterna beräknas med full kostnadstäckning.  
 4. För verksamheten certifiering av IT-produkter ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, disponeras av myndigheten.
 2. Myndigheten får ta ut avgifter för andrahandsuthyrning av lokaler.
 3. Ackumulerat överskott till följd av ränteintäkter ska föras till budgeten för respektive materielobjekt. 
 4. Eventuella intäkter från återtag av materielprojekt ska redovisas mot inkomsttitel 3312017, övriga inkomster av försåld egendom. Av redovisningen ska framgå hur mycket återtagande totalt som inkommit uppdelat per exportaffär.
 5. Uppbördsverksamheten redovisas i hemlig bilaga till årsredovisningen.

7

Övriga inkomster

Villkor

1. Försvarets materielverk får efter närmare inriktning från Försvarsmakten disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties).

Inkomster från royalties från ett enskilt avtal som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras eller till vilken inkomsttitel som inkomsterna ska föras.

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen redovisa inkomster som myndigheterna disponerar i form av viten, skadestånd och räntor hänförlig till kommersiella avtal samt royalties.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Försvarets materielverk ska för avtal om export redovisa kostnadsdelning avseende utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 39 C/D och JAS 39 E. Kostnadsdelningen ska utgöra bidrag till utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E och därmed komma Försvarsmakten tillgodo samt täcka kostnader som uppstått vid Försvarsmakten och Försvarets materielverk för materiel och verksamhet förknippade med respektive försäljningar och uthyrningar. Av redovisningen ska framgå kostnadsdelning uppdelat per exportaffär.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag, se avsnitt Villkor för avgiftsbelagd verksamhet, eller royalty till staten, se avsnitt Övriga inkomster.

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i Amerikas förenta stater.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Patrik Asplund
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/L5
Utrikesdepartementet/ES, FMR, NIS, URH
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS, SI
Finansdepartementet/BA, ESA, OU, SFÖ
Miljödepartementet/NM
Infrastrukturdepartementet/SVS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Försvarsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Försvarsmakten
Inspektionen för strategiska produkter
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Totalförsvarets forskningsinstitut
Fackförbundet ST
Facket för service och kommunikation SEKO
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Reservofficerarna
Sveriges akademikers centralorganisation SACO
Sveriges ingenjörer