Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2021-07-01
U2021/03241
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Rymdstyrelsen.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Utveckling av rymddata

Rymdstyrelsen ska stärka analys- och metodutveckling för exploatering av rymddata i syfte att öka förutsättningarna för klimat- och miljöforskning samt innovation som bygger på rymddata. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2022.

Utveckling av Esrange

Regeringen uppdrar åt Rymdstyrelsen att utbetala 30 000 000 kronor till Svenska rymdaktiebolaget (SSC) senast den 30 mars 2021 och ytterligare 30 000 000 kronor tidigast den 1 juli 2021 och senast den 30 september 2021, för en fortsatt utveckling av forskningsinfrastrukturen vid Esrange. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) innan den andra utbetalningen till SSC genomförs. Rymdstyrelsen ska vid sina utbetalningar sätta upp sådana villkor så att denna utveckling genomförs i enlighet med Sveriges rymdstrategi avseende hänsynstagande till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen. För att genomföra uppdraget får Rymdstyrelsen rekvirera högst 15 000 000 kronor från Verket för innovationssystem senast den 28 februari 2021 och ytterligare 15 000 000 kronor senast den 31 augusti 2021. Rymdstyrelsen ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om hur medlen används.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2020

A2018/00925

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2020

Fi2018/01701

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Utveckling av testbädd vid Esrange

Regeringen uppdrar åt Rymdstyrelsen att utbetala 10 000 000 kronor till Svenska rymdaktiebolaget (SSC) senast den 30 augusti 2021 för utveckling av en testbädd för rymdverksamhet vid Esrange. För att genomföra uppdraget får Rymdstyrelsen rekvirera 10 000 000 kronor från Vetenskapsrådet senast den 2 augusti 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen1 117 356
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)1 117 356

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel till nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. information, utvärderingar, konferenser och resebidrag. Anslaget får även användas för att finansiera utgifter för statsbidrag för verksamhet vid Esrange samt till utgifter för ersättning till vissa samebyar och till Samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

3. Anslaget får även användas för stöd till företag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2020:1015) om statligt stöd till forskning och utveckling inom rymdområdet. Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

4. Användandet av anslaget ska ske med hänsynstagande till Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen i enlighet med Sveriges rymdstrategi.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen40 796
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)40 796

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.155 867Inget0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.11 2233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.12 600 0001 033 7001 026 000540 3002034
Belopp angivna i tkr

Villkor

Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 200
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 400
2021-02-253 400
2021-03-253 400
2021-04-253 400
2021-05-253 400
2021-06-253 400
2021-07-253 400
2021-08-253 400
2021-09-253 400
2021-10-253 400
2021-11-253 400
2021-12-253 396
Summa40 796
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Mats Johnsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO, SSK
Utrikesdepartementet, ES, NIS
Försvarsdepartementet, MFU
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, BSÄ, EIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem