Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03134
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Uppsala universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Uppsala universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Uppsala universitet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 51 procent kvinnor.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en vetenskaplig miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Universitetet ska redovisa verksamheten på Gotland i årsredovisningen.

3

Uppdrag

1. Uppsala universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, seismologi, serbiska och turkiska. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. I området mäns våld mot kvinnor ingår det som omfattas av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10). Behovet av ny forskning ska kontinuerligt analyseras. Universitetet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den kliniska verksamheten inom området. I detta ingår att stödja driften av en nationell stödtelefon. Universitetet ska redovisa verksamheten särskilt i sin årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 042 967
ap.1Takbelopp (ram)2 042 967

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 21 915 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

18 200 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 335 428
ap.6Basresurs (ram)2 317 525
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)17 903

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2020–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

Uppsala universitet bemyndigas att under 2019–2022 besluta om medlemsavgift på högst 700 000 kronor per år till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019).

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire (CECAM) att besluta om medlemsavgift på högst 350 000 kronor per år under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

I anslaget ingår medel för ett nätverk i Europaforskning i statsvetenskap och för en årsbok om Europaforskning.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer22 243
Energi59 011
E-vetenskap29 506
Molekylär biovetenskap49 365
Politiskt viktiga regioner9 097
Säkerhet och krisberedskap12 973
Vårdforskning11 349


Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

I anslaget ingår en förstärkning av Campus Gotland på 8 395 000 kronor.

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten får användas för att finansiera universitetets uppdrag om kunskap och information om mäns väld mot kvinnor.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet16 989
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)16 989

Villkor för anslag 2:64

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander efter särskilt beslut av regeringen. Anslaget ska finansiera samtliga statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag för alla doktorander med utbildningsbidrag vid universitet och högskolor. 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet15 826
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)2 040
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)9 532
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 609
ap.44Idébanksmedel (ram)1 017
ap.69Korta kurser för yrkesverksamma (ram)628

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

Anslagsposten får användas för verksamhet vid Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik under 2021. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.). Uppsala universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.2 Internationell lärarfortbildning

Anslagsposten får användas för Internationell lärarfortbildning.

ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet

Anslagsposten får användas för sekretariatet för Östersjöuniversitetet.

ap.44 Idébanksmedel

Uppsala universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.69 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet295 369
ap.1Uppsala universitet (ram)294 533
ap.15Utvecklingsmedel (ram)836

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Uppsala universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Uppsala universitet ersätts för högst 1 075 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Uppsala universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.15 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Uppsala universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
ap.703 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.95093 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.4403 %0
ap.690Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.103 %0
ap.1503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar790 000
Räntekontokredit282 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25385 180
2021-02-25385 180
2021-03-25385 180
2021-04-25385 180
2021-05-25385 180
2021-06-25385 180
2021-07-25396 418
2021-08-25396 418
2021-09-25396 418
2021-10-25396 418
2021-11-25396 418
2021-12-25396 420
Summa4 689 590
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:65 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:65 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:65 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:65 ap.44Idébanksmedel
2:65 ap.69Korta kurser för yrkesverksamma
2:66 ap.1Uppsala universitet
2:66 ap.15Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Universitets- och högskolerådet
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer