Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03138
Umeå universitet
901 87 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Umeå universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Umeå universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Umeå universitet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning, studieorter och total kostnad för denna verksamhet.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 54 procent kvinnor.

3

Uppdrag

1. Umeå universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråken meänkieli och samiska i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språken har samt föra en dialog med företrädare för de nationella minoriteterna. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med de aktuella språken. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 579 227
ap.1Takbelopp (ram)1 579 227

Villkor för anslag 2:11

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 14 345 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

4 333 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 218 913
ap.5Basresurs (ram)1 218 913

Villkor för anslag 2:12

ap.5 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiska forskningsområdenBelopp i tkr
Energi56 734
Havsmiljöforskning9 419

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet27 703
ap.14Decentraliserad utbildning (ram)18 954
ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 650
ap.42Idébanksmedel (ram)1 017
ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)4 454
ap.70Korta kurser för yrkesverksamma (ram)628

Villkor för anslag 2:65

ap.14 Decentraliserad utbildning

Anslagsposten får användas för decentraliserad utbildning. 

I anslagsposten ingår 6 410 000 kronor för decentraliserad läkarutbildning.

ap.15 Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet

Anslagsposten får användas för bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet.

ap.42 Idébanksmedel

Umeå universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion. 

ap.45 Lärarutbildning i minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för lärarutbildning i minoritetsspråk.

ap.70 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet361 201
ap.4Umeå universitet (ram)285 815
ap.8Umeå universitet (ram)74 528
ap.14Utvecklingsmedel (ram)858

Villkor för anslag 2:66

ap.4 Umeå universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Umeå universitet ersätts för högst 1 138 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.8 Umeå universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet) kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Universitetet ersätts för högst 360 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för regionens medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter till regeringen om hur TUA-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

ap.14 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Umeå universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.50Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.4203 %0
ap.4503 %0
ap.700Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.403 %0
ap.803 %0
ap.1403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar638 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25263 604
2021-02-25263 604
2021-03-25263 604
2021-04-25263 604
2021-05-25263 604
2021-06-25263 604
2021-07-25267 572
2021-08-25267 572
2021-09-25267 572
2021-10-25267 572
2021-11-25267 572
2021-12-25267 560
Summa3 187 044
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:11 ap.1Takbelopp
2:12 ap.5Basresurs
2:65 ap.14Decentraliserad utbildning
2:65 ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet
2:65 ap.42Idébanksmedel
2:65 ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:65 ap.70Korta kurser för yrkesverksamma
2:66 ap.4Umeå universitet
2:66 ap.8Umeå universitet
2:66 ap.14Utvecklingsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer